ОП Ид.No
392
Обект на поръчката
03.04.2015 09:25:11
Строителство
Предмет на поръчката
03.04.2015 09:25:11
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път І - 9 „Малко Търново – граница Турция“ при км 316+400“.
Ред за провеждане
03.04.2015 09:25:11
ЗОП чл.90
Становище от АОП
26.05.2015 15:51:06
Е-31-00-019372 от 26.05.2015
Вид процедура/основание за провеждане
03.04.2015 09:25:11
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.04.2015 09:25:11
56 от 02.04.2015
659526 от 02.04.2015
03.04.2015 09:25:11
0.15 MB
Покани до участниците
03.04.2015 09:25:11
24-00-711 от 02.04.2015
Документация
03.04.2015 09:25:11
 
03.04.2015 09:25:11
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
03.04.2015 09:25:11
00044-2015-0025
Срок за получаване на офертите
03.04.2015 09:25:11
15.04.2015 17:00
Решение за класиране
19.05.2015 14:26:42
101 от 19.05.2015
19.05.2015 14:26:42
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.05.2015 14:37:00
Доклад от работата на комисията
19.05.2015 14:37:00
0.46 MB
 
Договор No.РД-33-7/06.07.2015
Обособена позиция
09.07.2015 11:59:02
1
Предмет на договора
09.07.2015 11:59:02
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път І - 9 „Малко Търново – граница Турция“ при км 316+400“.
Договор тип
09.07.2015 11:59:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2015 11:59:02
РД-33-7 от 06.07.2015
Стойност на договора
09.07.2015 11:59:02
BGN, 290 840.00, 20.00, 349 008.00
Срок за изпълнение
09.07.2015 11:59:02
 
90 календарни дни
Изпълнител
09.07.2015 11:59:02
Инжстройинженеринг ЕООД
Дата на приключване
28.01.2016 12:15:53
03.11.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.01.2016 12:15:53
24-00-359 от 26.01.2016
710053/27.01.2016
28.01.2016 12:15:53
0.16 MB
Състояние на договора
09.07.2015 11:59:02
Изпълнен в срок
Плащания