ОП Ид.No
450
Обект на поръчката
12.05.2015 14:01:26
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 14:01:26
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пловдив
Източник на финансиране
28.06.2016 01:06:20
Одобрения бюджет на ОПУ Пловдив
Ред за провеждане
12.05.2015 14:01:26
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 14:01:26
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 14:01:26
Решение-1 от 12.05.2015
12.05.2015 14:01:26
0.25 MB
Обявление/Публична покана
12.05.2015 14:01:26
24-00-181 от 12.05.2015
12.05.2015 14:01:26
0.28 MB
Документация
12.05.2015 14:01:26
Документация от 12.05.2015
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 14:01:26
00044-2015-0042
Открита процедура по ЗОП
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 14:01:26
23.06.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.07.2015 16:18:23
 
10.07.2015 16:18:23
1.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.07.2015 12:59:59
 
01.07.2015 12:59:59
11.01 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.07.2015 11:26:07
 
20.07.2015 11:26:07
3.18 MB
 
Договор No.РД-37-1/25.08.2015
Обособена позиция
25.08.2015 22:12:34
1
Предмет на договора
25.08.2015 22:12:34
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пловдив
Договор тип
25.08.2015 22:12:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.08.2015 22:12:34
РД-37-1 от 25.08.2015
25.08.2015 22:12:34
28.19 MB
Допълнително споразумение
16.03.2016 12:21:13
РД-37-1 от 25.08.2015
Стойност на договора
25.08.2015 22:12:34
BGN, 116 040.00, 20.00, 139 248.00
Срок за изпълнение
25.08.2015 22:12:34
01.06.2015
Изпълнител
25.08.2015 22:12:34
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
25.08.2015 22:12:34
25.08.2017
Състояние на договора
28.06.2016 01:06:20
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
28.06.2016 01:06:20
Фактури за 2015г., 2016г. и 2017г.
29.06.2016 13:55:52
0.87 MB
29.11.2016 16:03:07
2.89 MB
19.12.2016 12:15:32
0.3 MB
18.09.2018 09:06:30
0.33 MB
Плащания