ОП Ид.No
453
Обект на поръчката
15.05.2015 10:01:30
Строителство
Предмет на поръчката
15.05.2015 10:01:30
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“.
Ред за провеждане
15.05.2015 10:01:30
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 10:01:30
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
07.07.2015 14:45:22
Е-31-00-026260 от 07.07.2015
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 10:01:30
90 от 13.05.2015
666483 от 13.05.2015 г.
15.05.2015 10:01:30
0.53 MB
Покани до участниците
15.05.2015 10:01:30
 
15.05.2015 10:01:30
0.94 MB
15.05.2015 10:01:30
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
04.06.2015 11:48:42
00044-2015-0050
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 10:01:30
25.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.06.2015 12:32:35
 
04.06.2015 12:32:35
2.16 MB
04.06.2015 12:32:35
0.39 MB
 
Договор No.РД-33-9/09.07.2015
Обособена позиция
13.07.2015 10:59:09
1
Предмет на договора
13.07.2015 10:59:09
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“.
Договор тип
13.07.2015 10:59:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.07.2015 10:59:09
РД-33-9 от 09.07.2015
13.07.2015 10:59:09
2.09 MB
13.07.2015 10:59:09
0.05 MB
Стойност на договора
13.07.2015 10:59:09
BGN, 1 202 180.00, 20.00, 1 442 616.00
Срок за изпълнение
13.07.2015 10:59:09
 
140 календарни дни
Изпълнител
13.07.2015 10:59:09
Хидрострой АД
Основание за приключване на договора
20.01.2017 10:57:45
Информация за изпълнение на договор 768224/20.01.2017
20.01.2017 10:57:45
2.7 MB