ОП Ид.No
490
Обект на поръчката
10.06.2015 16:57:33
Услуга
Предмет на поръчката
10.06.2015 16:57:33
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Ред за провеждане
10.06.2015 16:57:33
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
10.06.2015 16:57:33
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
10.06.2015 16:57:33
1 от 08.06.2015
10.06.2015 16:57:33
8.52 MB
Обявление/Публична покана
10.06.2015 16:57:33
671061 от 08.06.2015
10.06.2015 16:57:33
6.97 MB
Документация
10.06.2015 16:57:33
 
10.06.2015 16:57:33
0.34 MB
Номер на преписка в АОП
10.06.2015 16:57:33
00044-2015-0076
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.08.2015 14:17:09
 
13.08.2015 14:17:09
7.62 MB
Срок за получаване на офертите
10.06.2015 16:57:33
10.08.2015 17:00
Гаранция за участие
13.08.2015 14:17:09
0.01 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.08.2015 16:33:20
53-00-538 от 21.08.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.08.2015 17:47:15
 
31.08.2015 17:47:15
5.8 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.08.2015 17:47:15
 
31.08.2015 17:47:15
4.84 MB
Решение за определяне на изпълнител
31.08.2015 17:47:15
Решение № 3 от 31.08.2015
31.08.2015 17:47:15
2.22 MB
 
Договор No.РД-36-03/29.09.2015
Обособена позиция
30.09.2015 10:19:04
1
Предмет на договора
30.09.2015 10:19:04
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Договор тип
30.09.2015 10:19:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор № РД-36-03
Договор
30.09.2015 10:19:04
РД-36-03 от 29.09.2015
Стойност на договора
30.09.2015 10:19:04
BGN, 87 264.00, 20.00, 104 716.80
Срок за изпълнение
30.09.2015 10:19:04
11.11.2018
Изпълнител
30.09.2015 10:19:04
123101358, Саламандър ООД
Гаранции
Плащания