ОП Ид.No
542
Обект на поръчката
24.07.2015 15:11:29
Услуга
Предмет на поръчката
24.07.2015 15:11:29
1. "Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството".
Ред за провеждане
24.07.2015 15:11:29
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
24.07.2015 15:11:29
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.07.2015 15:11:29
178 от 24.07.2015
679142 от 24.07.2015
24.07.2015 15:11:29
1.45 MB
Обявление/Публична покана
24.07.2015 15:11:29
от 24.07.2015
679153 от 24.07.2015
24.07.2015 15:11:29
0.25 MB
Документация
24.07.2015 15:11:29
 
Разяснения по документация за участие
13.08.2015 15:06:07
До всички заинтересовани
Номер на преписка в АОП
24.07.2015 15:11:29
00044-2015-0116
Срок за получаване на офертите
24.07.2015 15:11:29
03.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2015 14:10:30
Протокол № 1
23.10.2015 14:10:30
1.04 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.11.2015 17:08:24
55-00-12775 от 19.11.2015
Отваряне на ценовите оферти от 11:00 часа на 19.11.2015 в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.01.2016 18:29:10
 
20.01.2016 18:29:10
0.73 MB
20.01.2016 18:29:10
0.49 MB
20.01.2016 18:29:10
1.42 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.01.2016 18:29:10
8 от 20.01.2016
 
Договор No.РД-32-1/22.03.2016
Обособена позиция
23.03.2016 13:51:27
1
Предмет на договора
23.03.2016 13:51:27
1. "Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството".
Договор тип
23.03.2016 13:51:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
23.03.2016 13:51:27
721522 от 23.03.2016
Договор
23.03.2016 13:51:27
РД-32-1 от 22.03.2016
23.03.2016 13:51:27
1.34 MB
23.03.2016 13:51:27
0.06 MB
23.03.2016 13:51:27
0.07 MB
Стойност на договора
23.03.2016 13:51:27
BGN, 254 400.00, 20.00, 305 280.00
Срок за изпълнение
23.03.2016 13:51:27
 
180 календарни дни
Изпълнител
23.03.2016 13:51:27
Трансконсулт-22 ООД