ОП Ид.No
574
Обект на поръчката
25.08.2015 16:50:50
Услуга
Предмет на поръчката
25.08.2015 16:50:50
Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“.
Източник на финансиране
18.01.2017 10:37:36
ОПТ
Ред за провеждане
25.08.2015 16:50:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
25.08.2015 16:50:50
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
25.08.2015 16:50:50
194 от 25.08.2015
684342 от 25.08.2015 г.
25.08.2015 16:50:50
0.3 MB
Обявление/Публична покана
25.08.2015 16:50:50
от 25.08.2015
684343 от 25.08.2015 г.
25.08.2015 16:50:50
0.24 MB
Документация
25.08.2015 16:50:50
 
25.08.2015 16:50:50
63.97 MB
Номер на преписка в АОП
25.08.2015 16:50:50
00044-2015-0128
Срок за получаване на офертите
25.08.2015 16:50:50
23.09.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
16.09.2015 09:38:28
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.10.2015 17:04:57
 
16.10.2015 17:04:57
1.02 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.10.2015 15:53:26
53-00-12131 от 30.10.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.11.2015 14:47:17
 
Решение за определяне на изпълнител
16.11.2015 14:47:17
279 от 16.11.2015
Гаранция за участие
22.10.2015 09:43:39
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-1/06.01.2016
Обособена позиция
08.01.2016 13:52:04
1
Предмет на договора
08.01.2016 13:52:04
Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“.
Договор тип
08.01.2016 13:52:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.01.2016 12:11:16
706630 от 11.01.2016
Договор
08.01.2016 13:52:04
РД-36-1 от 06.01.2016
08.01.2016 13:52:04
1.2 MB
08.01.2016 13:52:04
0.11 MB
08.01.2016 13:52:04
0.08 MB
Стойност на договора
08.01.2016 13:52:04
BGN, 15 100.00, 20.00, 18 120.00
Срок за изпълнение
08.01.2016 13:52:04
 
до въвеждане на обекта в експлоатация
Изпълнител
08.01.2016 13:52:04
Трансконсулт БГ ООД