ОП Ид.No
658
Обект на поръчката
23.11.2015 16:03:36
Услуга
Предмет на поръчката
23.11.2015 16:03:36
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км 0+908”
Източник на финансиране
15.08.2016 16:12:52
АПИ
Ред за провеждане
23.11.2015 16:03:36
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
23.11.2015 16:03:36
283 от 23.11.2015
698789/23.11.2015
23.11.2015 16:03:36
0.15 MB
Обявление/Публична покана
23.11.2015 16:03:36
от 23.11.2015
698794/23.11.2015
23.11.2015 16:03:36
0.33 MB
Документация
23.11.2015 16:03:36
 
Номер на преписка в АОП
23.11.2015 16:03:36
00044-2015-0157
Срок за получаване на офертите
23.11.2015 16:03:36
07.01.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.04.2016 10:20:24
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.05.2016 16:15:46
53-00-3426 от 09.05.2016
На 12.05.2016 г. от 14:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2016 15:50:05
 
06.06.2016 15:50:05
0.81 MB
06.06.2016 15:50:05
0.18 MB
06.06.2016 15:50:05
0.72 MB
Решение за класиране
06.06.2016 15:50:05
76 от 06.06.2016
 
Договор No.РД-34-5/10.08.2016
Обособена позиция
15.08.2016 16:12:52
1
Предмет на договора
15.08.2016 16:12:52
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км 0+908”
Уведомление на АОП за сключен договор
15.08.2016 16:12:52
744879 от 15.08.2016
15.08.2016 16:12:52
0.18 MB
Договор тип
15.08.2016 16:12:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.08.2016 16:12:52
РД-34-5 от 10.08.2016
15.08.2016 16:12:52
0.03 MB
15.08.2016 16:12:52
0.05 MB
Стойност на договора
15.08.2016 16:12:52
BGN, 9 900.00, 20.00, 11 880.00
Срок за изпълнение
15.08.2016 16:12:52
 
технически контрол по част "конструктивна"-10 календарни дни строителен надзор- до въвеждане на обекта в експлоатация
Изпълнител
15.08.2016 16:12:52
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
Състояние на договора
15.08.2016 16:12:52
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
15.08.2016 16:12:52
Обявление за приключване на договор 823916/11.01.2018