ОП Ид.No
684
Обект на поръчката
30.12.2015 13:24:19
Строителство
Предмет на поръчката
30.12.2015 13:24:19
„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица“ от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“.
Ред за провеждане
30.12.2015 13:24:19
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
30.12.2015 13:24:19
договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
19.01.2016 17:28:25
Е-31-00-069367 от 19.01.2016
Решение за откриване на процедурата
30.12.2015 13:24:19
303 от 30.12.2015
Документация
30.12.2015 13:24:19
Покана № 53-00-14633 от 30.12.2015 г. и Приложения
Номер на преписка в АОП
30.12.2015 13:24:19
00044-2015-0172
Срок за получаване на офертите
30.12.2015 13:24:19
11.01.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.01.2016 17:27:37
 
Решение за определяне на изпълнител
15.01.2016 17:22:30
6 от 15.01.2016
 
Договор No.РД-38-1/15.01.2016
Обособена позиция
18.01.2016 14:35:48
1
Предмет на договора
18.01.2016 14:35:48
„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица“ от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“.
Договор тип
18.01.2016 14:35:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
18.01.2016 14:35:48
708317 от 18.01.2016
Договор
18.01.2016 14:35:48
РД-38-1 от 15.01.2016
Стойност на договора
18.01.2016 14:35:48
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
цената е за количество на действително извършени и приети работи въз основа на договорени единични цени в рамките на средствата на АПИ по договора
Срок за изпълнение
18.01.2016 14:35:48
 
до сключване на договор по открита процедура
Изпълнител
18.01.2016 14:35:48
831646048, Автомагистрали ЕАД