ОП Ид.No
702
Обект на поръчката
19.02.2016 16:56:46
Строителство
Предмет на поръчката
19.02.2016 16:56:46
„Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 11+500 до км 12+300, от км 18+070 до км 18+270 и от км 23+650 до км 23+800“
Ред за провеждане
19.02.2016 16:56:46
Договаряне с обявление
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2016 16:56:46
чл. 84, т. 1 от ЗОП
Срок за получаване на заявленията
19.02.2016 17:04:37
21.03.2016 17:00
Решение за откриване на процедурата
19.02.2016 16:56:46
18 от 19.02.2016
715051/19.02.2016 г.
19.02.2016 16:56:46
0.3 MB
Обявление/Публична покана
19.02.2016 16:56:46
от 19.02.2016
715055/19.02.2016 г.
19.02.2016 16:56:46
0.23 MB
Документация
19.02.2016 16:56:46
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2016 16:57:03
00044-2016-0006
Срок за получаване на офертите
19.02.2016 16:56:46
27.07.2016 17:30
Разяснения по документация за участие
11.03.2016 15:25:45
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2016 12:08:13
 
27.05.2016 12:08:13
4.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.06.2016 12:30:21
 
21.06.2016 12:30:21
0.67 MB
Решение за предварителен подбор
21.06.2016 12:30:21
81 от 21.06.2016
21.06.2016 12:30:21
0.16 MB
Покани до участниците
13.07.2016 16:12:41
 
Решение за прекратяване
28.10.2016 10:37:53
138 от 27.10.2016
755359/28.10.2016 г.
28.10.2016 10:37:53
1.47 MB
28.10.2016 10:37:53
0.4 MB