ОП Ид.No
879
Обект на поръчката
20.02.2017 11:08:03
Строителство
Предмет на поръчката
20.02.2017 11:08:03
“Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ”
Източник на финансиране
20.02.2017 11:08:03
 
АПИ
Ред за провеждане
20.02.2017 11:08:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.02.2017 11:08:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.02.2017 11:08:03
5 от 15.02.2017
772343/15.02.2017
20.02.2017 11:08:03
0.38 MB
Обявление/Публична покана
20.02.2017 11:08:03
от 15.02.2017
772345/15.02.2017
20.02.2017 11:08:03
0.18 MB
Документация
20.02.2017 11:08:03
 
20.02.2017 11:08:03
3.56 MB
Разяснения по документация за участие
20.02.2017 11:08:03
 
Номер на преписка в АОП
20.02.2017 11:08:03
00044-2017-0008
ССИ № 20170209-00044-0007
Срок за получаване на офертите
20.02.2017 11:08:03
23.03.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.02.2017 11:08:03
 
02.05.2017 17:20:52
0.22 MB
02.05.2017 17:20:52
0.81 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.05.2017 13:19:49
53-00-3412 от 22.05.2017
Отваряне на ценови оферти на 26.05.2017 г. от 14:00 часа в зала 701, етаж VII, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2017 17:30:32
 
08.06.2017 17:30:32
0.43 MB
08.06.2017 17:30:32
1.21 MB
08.06.2017 17:30:32
0.6 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.06.2017 17:30:32
55 от 08.06.2017
 
Договор No.РД-38-1/01.03.2018
Обособена позиция
06.03.2018 10:24:07
1
Предмет на договора
06.03.2018 10:24:07
“Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ”
Договор тип
06.03.2018 10:24:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.03.2018 10:24:07
РД-38-1 от 01.03.2018
06.03.2018 10:24:07
2.19 MB
06.03.2018 10:24:07
0.1 MB
06.03.2018 10:24:07
1.26 MB
Стойност на договора
06.03.2018 10:24:07
BGN, 10 000 000.00, 20.00, 12 000 000.00
Срок за изпълнение
06.03.2018 10:24:07
 
48 месеца
Изпълнител
06.03.2018 10:24:07
831646048, Автомагистрали ЕАД
Промени в условията на договора
11.01.2021 12:24:20
Допълнително споразумение № 53-00-12266/21.12.2020г.