ОП Ид.No
922
Обект на поръчката
11.09.2017 11:46:04
Строителство
Предмет на поръчката
11.09.2017 11:46:04
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III - 8611„Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“.
Източник на финансиране
11.09.2017 11:46:04
 
АПИ
Ред за провеждане
11.09.2017 11:46:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.09.2017 11:46:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.09.2017 11:46:04
97 от 07.09.2017
804315/08.09.2017 г.
11.09.2017 11:46:04
0.43 MB
Обявление/Публична покана
11.09.2017 11:46:04
от 07.09.2017
804316/08.09.2017 г.
11.09.2017 11:46:04
0.18 MB
Документация
11.09.2017 11:46:04
 
Номер на преписка в АОП
11.09.2017 11:46:04
00044-2017-0056
ССИ 20170901-00044-0032
Срок за получаване на офертите
11.09.2017 11:46:04
06.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2017 11:46:04
 
13.02.2018 14:35:54
0.92 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.09.2018 15:02:38
53-00-8449 от 11.09.2018
Отваряне на ценови предложения на 14.09.2018 г. от 9:30 ч. в Зала 702 на VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.10.2018 15:52:51
 
05.10.2018 15:52:51
0.38 MB
05.10.2018 15:52:51
1.71 MB
05.10.2018 15:52:51
0.27 MB
05.10.2018 15:52:51
0.63 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.10.2018 15:52:51
144 от 05.10.2018
 
Договор No.РД-33-16/04.12.2018
Обособена позиция
18.12.2018 10:34:09
1
Предмет на договора
18.12.2018 10:34:09
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III - 8611„Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“.
Договор тип
18.12.2018 10:34:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.12.2018 10:34:09
РД-33-16 от 04.12.2018
18.12.2018 10:34:09
1.86 MB
18.12.2018 10:34:09
0.15 MB
18.12.2018 10:34:09
0.27 MB
18.12.2018 10:34:09
0.11 MB
Стойност на договора
18.12.2018 10:34:09
BGN, 3 406 500.00, 20.00, 4 087 800.00
Срок за изпълнение
18.12.2018 10:34:09
 
365 дни
Изпълнител
18.12.2018 10:34:09
Иса 2000 ЕООД