ОП Ид.No
927
Обект на поръчката
14.07.2017 11:52:33
Услуга
Предмет на поръчката
14.07.2017 11:52:33
Осигуряване на правно обслужване на Областно пътно управление Ловеч.
Ред за провеждане
14.07.2017 11:52:33
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
14.07.2017 11:52:33
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
14.07.2017 11:52:33
РД-11-39 от 14.07.2017
14.07.2017 11:52:33
2.04 MB
Обявление/Публична покана
14.07.2017 11:52:33
24-00-628 от 14.07.2017
14.07.2017 11:52:33
3.8 MB
Документация
14.07.2017 11:52:33
 
14.07.2017 11:52:33
25.56 MB
Разяснения по документация за участие
14.07.2017 11:52:33
 
Номер на преписка в АОП
14.07.2017 11:52:33
00044-2017-0037
Срок за получаване на офертите
14.07.2017 11:52:33
07.08.2017 10:13
16:30 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2017 11:52:33
Протокол №1 от 15.08.2017
16.08.2017 17:27:03
0.36 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.08.2017 17:27:03
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2017 15:27:22
Протокол №2 от 16.08.2017
28.08.2017 15:27:22
0.98 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2017 15:27:22
Протокол №3 от 21.08.2017
28.08.2017 15:27:22
1.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2017 15:27:22
Доклад от 21.08.2017
28.08.2017 15:27:22
2.26 MB
Решение за класиране
28.08.2017 15:27:22
Решение №РД-11-53 от 28.08.2017
 
Договор No.№РД-37-1/04.10.2017
Обособена позиция
09.10.2017 13:34:23
1
Предмет на договора
09.10.2017 13:34:23
Осигуряване на правно обслужване на Областно пътно управление Ловеч.
Договор тип
09.10.2017 13:34:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
09.10.2017 13:34:23
3.54 MB
Договор
09.10.2017 13:34:23
№РД-37-1 от 04.10.2017
Стойност на договора
09.10.2017 13:34:23
BGN, 17 640.00, 20.00, 21 168.00
Срок за изпълнение
09.10.2017 13:34:23
03.10.2019
Изпълнител
09.10.2017 13:34:23
адвокат Филип Филипов
Състояние на договора
09.10.2017 13:34:23
В изпълнение