ОП Ид.No
945
Обект на поръчката
01.11.2017 11:45:25
Строителство
Предмет на поръчката
01.11.2017 11:45:25
„Изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“.
Източник на финансиране
01.11.2017 11:45:25
 
АПИ
Ред за провеждане
01.11.2017 11:45:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.11.2017 11:45:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.11.2017 11:45:25
121 от 30.10.2017
812134/30.10.2017 г.
01.11.2017 11:45:25
0.3 MB
Обявление/Публична покана
01.11.2017 11:45:25
от 30.10.2017
812140/30.10.2017 г.
01.11.2017 11:45:25
0.21 MB
Документация
01.11.2017 11:45:25
 
02.11.2017 10:04:35
14.41 MB
Номер на преписка в АОП
01.11.2017 11:45:25
00044-2017-0092
Срок за получаване на офертите
01.11.2017 11:45:25
11.12.2017 17:30
Разяснения по документация за участие
27.11.2017 17:13:08
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.11.2017 11:45:25
 
13.12.2017 14:21:34
0.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.03.2018 12:28:03
53-00-2912 от 27.03.2018
На 02.04.2018 г., от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.04.2018 15:52:20
 
03.04.2018 15:52:20
1.05 MB
03.04.2018 15:52:20
0.2 MB
03.04.2018 15:52:20
1.24 MB
Решение за определяне на изпълнител
03.04.2018 15:52:20
29 от 03.04.2018
 
Договор No.РД-37-24/14.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:10:26
1
Предмет на договора
18.06.2018 11:10:26
„Изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“.
Договор тип
18.06.2018 11:10:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:10:26
РД-37-24 от 14.06.2018
851740/14.06.2018
18.06.2018 11:10:26
2.02 MB
18.06.2018 11:10:26
0.11 MB
18.06.2018 11:10:26
0.35 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:10:26
BGN, 1 874 994.81, 20.00, 2 249 993.77
Срок за изпълнение
18.06.2018 11:10:26
 
12 месеца
Изпълнител
18.06.2018 11:10:26
ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД
Промени в условията на договора
13.02.2023 13:14:04