ОП Ид.No
1071
Обект на поръчката
01.06.2018 17:11:06
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2018 17:11:06
„Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ - София”
Ред за провеждане
01.06.2018 17:11:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2018 17:11:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2018 17:11:06
РД-11-134 от 29.05.2018
01.06.2018 17:11:06
0.34 MB
Обявление/Публична покана
01.06.2018 17:11:06
 
Обявление
01.06.2018 17:11:06
0.58 MB
Документация
01.06.2018 17:11:06
Документация и образци
01.06.2018 17:11:06
1.65 MB
01.06.2018 17:11:06
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
01.06.2018 17:11:06
00044-2018-0044
Срок за получаване на офертите
01.06.2018 17:11:06
13.07.2018
Решение за класиране
22.08.2018 13:22:14
 
Решение №1/21.01.2018г
22.08.2018 13:22:14
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2018 17:11:06
Протокол от работата на комисията от 17.07.2018
Протокол №1 от 16.07.2018г. за работата на комисията; Протокол №2 от 26.07.2018г.;Доклад на комисията
17.07.2018 16:34:06
0.12 MB
27.07.2018 14:44:35
0.05 MB
07.08.2018 13:40:30
3.77 MB
22.08.2018 13:27:34
0.44 MB
 
Договор No.Договор №Д-1/04.10.2018г./04.10.2018
Обособена позиция
17.10.2018 16:50:31
1
Предмет на договора
17.10.2018 16:50:31
„Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ - София”
Договор тип
17.10.2018 16:50:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.10.2018 16:50:31
Договор №Д-1/04.10.2018г. от 04.10.2018
17.10.2018 16:50:31
0.69 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
17.10.2018 16:50:31
Д-1 от 04.10.2018
Стойност на договора
17.10.2018 16:50:31
BGN, 6 720.00, 20.00, 8 064.00
Срок за изпълнение
17.10.2018 16:50:31
 
двадесет и четири месеца
Изпълнител
17.10.2018 16:50:31
121523880, Сатори Ко ООД
Дата на приключване
17.10.2018 16:50:31
04.10.2020
Състояние на договора
17.10.2018 16:50:31
В изпълнение