ОП Ид.No
1090
Обект на поръчката
31.08.2018 10:46:17
Строителство
Предмет на поръчката
31.08.2018 10:46:17
„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък “Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”
Ред за провеждане
31.08.2018 10:46:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
31.08.2018 10:46:17
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
01.10.2018 09:59:45
М-152 от 28.09.2018
Решение за откриване на процедурата
31.08.2018 10:46:17
122 от 28.08.2018
864983/28.08.2018 г.
31.08.2018 10:46:17
0.28 MB
Обявление/Публична покана
31.08.2018 10:46:17
от 28.08.2018
864984/28.08.2018 г.
31.08.2018 10:46:17
0.24 MB
Документация
31.08.2018 10:46:17
 
Номер на преписка в АОП
31.08.2018 10:46:17
00044-2018-0080
Срок за получаване на офертите
31.08.2018 10:46:17
14.02.2019 17:30
Решение за промяна
17.09.2018 11:11:54
867541/13.09.2018 г. - 137 от 13.09.2018
Разяснения по документация за участие
17.09.2018 16:20:07
 
Разяснения по документация за участие
20.11.2018 17:17:10
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 176/ 20.11.2018 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 06.12.2018 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 07.12.2018 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 20.11.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Разяснения по документация за участие
21.11.2018 17:05:14
 
Решение за промяна
23.11.2018 11:43:25
176 от 20.11.2018
Разяснения по документация за участие
29.11.2018 16:12:33
 
Разяснения по документация за участие
06.12.2018 10:22:30
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 05.12.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
11.02.2019 11:21:33
893257/07.02.2019 г. - 10 от 07.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
31.08.2018 10:46:17
 
24.04.2019 16:54:53
1.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.04.2019 11:35:07
Протокола е с правилна подредба на страниците
25.04.2019 11:35:07
1.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.09.2019 12:10:31
53-00-9510 от 25.09.2019
На 04.10.2019 г. от 15:00 часа в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Срок за отваряне на ценови оферти
02.10.2019 16:52:04
 
Съобщение 53-00-9777/02.10.2019 г
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2019 16:46:27
 
15.11.2019 16:46:27
7.11 MB
15.11.2019 16:46:27
0.26 MB
15.11.2019 16:46:27
0.49 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.11.2019 16:46:27
174 от 15.11.2019
 
Договор No.РД-37-31/06.04.2023
Обособена позиция
12.05.2023 13:35:18
1
Предмет на договора
12.05.2023 13:35:18
„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък “Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”
Договор тип
12.05.2023 13:35:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.05.2023 13:35:18
РД-37-31 от 06.04.2023
Стойност на договора
12.05.2023 13:35:18
BGN, 499 999 919.92, 20.00, 599 999 903.90
Изпълнител
12.05.2023 13:35:18
ДЗЗД АПП ЛОТ 3.2.1
Промени в условията на договора
12.05.2023 13:43:55