ОП Ид.No
1403
Обект на поръчката
09.03.2020 11:50:35
Услуга
Предмет на поръчката
09.03.2020 11:50:35
Извършване на консултантски услуги-изготвяне на Технически проект на улично осветление на пътен възел "Свиленград"по трасето на АМ "Марица" при км 97+430 с прилежащите пътни връзки към него
Ред за провеждане
09.03.2020 11:50:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.03.2020 11:50:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.03.2020 11:50:35
Решение №1 от 05.03.2020
АОП -963219
09.03.2020 11:50:35
0.4 MB
Обявление/Публична покана
09.03.2020 11:50:35
Обявление от 05.03.2020
АОП-963216
09.03.2020 11:50:35
0.91 MB
Документация
09.03.2020 11:50:35
 
Разяснения по документация за участие
09.03.2020 11:50:35
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки
Номер на преписка в АОП
09.03.2020 11:50:35
00044-2020-0011
Срок за получаване на офертите
09.03.2020 11:50:35
07.04.2020 16:30
Решение за класиране
12.05.2020 12:08:56
 
12.05.2020 12:08:56
0.17 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.03.2020 11:50:35
 
12.05.2020 12:08:56
0.58 MB
12.05.2020 12:08:56
0.56 MB
12.05.2020 12:08:56
1.11 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.04.2020 13:47:26
Съобщение от 27.04.2020
Съобщение за отваряне на цени
21.04.2020 13:47:26
0.11 MB
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
01.07.2020 16:24:50
1
Предмет на договора
01.07.2020 16:24:50
Извършване на консултантски услуги-изготвяне на Технически проект на улично осветление на пътен възел "Свиленград"по трасето на АМ "Марица" при км 97+430 с прилежащите пътни връзки към него
Договор тип
01.07.2020 16:24:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.07.2020 16:24:50
от 22.06.2020
01.07.2020 16:24:50
4.39 MB
Стойност на договора
01.07.2020 16:24:50
BGN, 4 320.00, 20.00, 5 184.00
Уведомление на АОП за сключен договор
01.07.2020 16:24:50
986131 от 01.07.2020
Изпълнител
01.07.2020 16:24:50
Проджект планинг едн мениджмънд ООД
Дата на приключване
01.07.2020 16:24:50
22.07.2020