ОП Ид.No
1409
Обект на поръчката
17.03.2020 16:07:19
Услуга
Предмет на поръчката
17.03.2020 16:07:19
"Избор на изпълнител за ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Сливен"
Ред за провеждане
17.03.2020 16:07:19
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.03.2020 16:07:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.03.2020 16:07:19
РД-20-1 от 12.03.2020
17.03.2020 16:07:19
0.33 MB
Обявление/Публична покана
17.03.2020 16:07:19
24-00-60 от 12.03.2020
17.03.2020 16:07:19
0.74 MB
Документация
17.03.2020 16:07:19
Документация
Разяснения по документация за участие
17.03.2020 16:07:19
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Разяснения по документация за участие
22.04.2020 16:55:49
Съобщение за отлагане отварянето на оферти
22.04.2020 16:55:49
0.03 MB
Разяснения по документация за участие
07.05.2020 11:28:08
Съобщение за отваряне на оферти
07.05.2020 11:28:08
0.07 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
27.05.2020 15:50:45
03.06.2020
27.05.2020 15:50:45
0.43 MB
Номер на преписка в АОП
17.03.2020 16:07:19
00044-2020-0015
Срок за получаване на офертите
17.03.2020 16:07:19
21.04.2020 17:00
Решение за класиране
12.06.2020 11:37:12
РД-20-2/12.06.2020г.
12.06.2020 11:37:12
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.03.2020 16:07:19
 
Протокол №1
18.05.2020 16:39:47
0.28 MB
12.06.2020 11:55:34
0.36 MB
12.06.2020 11:55:34
0.68 MB
12.06.2020 11:55:34
1.31 MB
 
Договор No.РД-37-1/21.07.2020
Обособена позиция
21.07.2020 15:16:11
1
Предмет на договора
21.07.2020 15:16:11
"Избор на изпълнител за ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Сливен"
Договор тип
21.07.2020 15:16:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
21.07.2020 16:33:12
1.6 MB
Договор
21.07.2020 15:16:11
РД-37-1 от 21.07.2020
Стойност на договора
21.07.2020 15:16:11
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
21.07.2020 15:16:11
20.07.2022
Изпълнител
21.07.2020 15:16:11
ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Дата на приключване
21.07.2020 15:16:11
 
Обявление за приключване на ОП
Състояние на договора
21.07.2020 15:16:11
Изпълнен в срок