ОП Ид.No
517
Обект на поръчката
30.06.2015 15:30:03
Услуга
Предмет на поръчката
30.06.2015 15:30:03
„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции“: Обособена позиция 1: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”. и Обособена позиция 2: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.
2 Обособена позиция 2: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Ред за провеждане
30.06.2015 15:30:03
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
30.06.2015 15:30:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.06.2015 15:30:03
149 от 30.06.2015
675028 от 30.06.2015 г.
30.06.2015 15:30:03
0.27 MB
Обявление/Публична покана
30.06.2015 15:30:03
от 30.06.2015
675029 от 30.06.2015 г.
30.06.2015 15:30:03
0.24 MB
Документация
30.06.2015 15:30:03
 
Номер на преписка в АОП
30.06.2015 15:30:03
00044-2015-0093
Срок за получаване на офертите
30.06.2015 15:30:03
10.08.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
13.07.2015 17:27:40
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.09.2015 12:17:13
53-00-10845 от 30.09.2015
Отваряне на ценови оферти на 05.10.2015 г. от 10:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.10.2015 11:41:26
 
Решение за определяне на изпълнител
27.10.2015 11:40:15
271 от 27.10.2015
 
Договор No.Д-174/30.11.2015
Обособена позиция
15.12.2015 11:08:40
1
Предмет на договора
15.12.2015 11:08:40
Обособена позиция 1: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Договор тип
15.12.2015 11:08:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
15.12.2015 11:08:40
702550 от 15.12.2015
Договор
15.12.2015 11:08:40
Д-174 от 30.11.2015
15.12.2015 11:08:40
0.31 MB
15.12.2015 11:08:40
0.07 MB
15.12.2015 11:08:40
0.06 MB
Стойност на договора
15.12.2015 11:08:40
BGN, 879 000.00, 20.00, 1 054 800.00
Срок за изпълнение
15.12.2015 11:08:40
 
60 месеца
Изпълнител
15.12.2015 11:08:40
Българска телекомуникационна компания ЕАД
 
Договор No.Д-175/30.11.2015
Обособена позиция
15.12.2015 11:08:40
2
Предмет на договора
15.12.2015 11:08:40
Обособена позиция 2: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Уведомление на АОП за сключен договор
15.12.2015 11:08:40
702550 от 15.12.2015
Договор тип
15.12.2015 11:08:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.12.2015 11:08:40
Д-175 от 30.11.2015
15.12.2015 11:08:40
0.28 MB
15.12.2015 11:08:40
0.07 MB
Стойност на договора
15.12.2015 11:08:40
BGN, 801 000.00, 20.00, 961 200.00
Срок за изпълнение
15.12.2015 11:08:40
 
60 месеца
Изпълнител
15.12.2015 11:08:40
Българска телекомуникационна компания ЕАД
Плащания
Плащания