ОП Ид.No
531
Обект на поръчката
16.07.2015 16:36:51
Услуга
Предмет на поръчката
16.07.2015 16:36:51
"Изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 "Асеновград – Смолян"
Ред за провеждане
16.07.2015 16:36:51
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.07.2015 16:36:51
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
16.07.2015 16:36:51
164 от 16.07.2015
677767 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 16:36:51
1.46 MB
Обявление/Публична покана
16.07.2015 16:36:51
от 16.07.2015
677775 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 16:36:51
0.21 MB
Документация
16.07.2015 16:36:51
 
Номер на преписка в АОП
16.07.2015 16:36:51
00044-2015-0102
Срок за получаване на офертите
16.07.2015 16:36:51
03.09.2015 17:00
Решение за промяна
24.07.2015 16:32:41
679213 от 24.07.2015 - 179 от 24.07.2015
24.07.2015 11:53:40
2.61 MB
Променена Документация
24.07.2015 16:32:41
от 24.07.2015
24.07.2015 16:32:41
0.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.09.2015 17:26:07
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.10.2015 15:29:37
53-00-11244 от 09.10.2015
отваряне на ценовите оферти на 14.10.2015 г. от 10:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2015 15:40:06
 
23.10.2015 15:40:06
0.81 MB
23.10.2015 15:40:06
0.21 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.10.2015 15:40:06
270 от 23.10.2015
23.10.2015 15:40:06
0.25 MB
 
Договор No.РД-37-4/08.01.2016
Обособена позиция
13.01.2016 11:01:00
1
Предмет на договора
13.01.2016 11:01:00
"Изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 "Асеновград – Смолян"
Договор тип
13.01.2016 11:01:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.01.2016 11:01:00
РД-37-4 от 08.01.2016
13.01.2016 11:01:00
1.09 MB
13.01.2016 11:01:00
0.03 MB
13.01.2016 11:01:00
0.05 MB
Стойност на договора
13.01.2016 11:01:00
BGN, 112 500.00, 20.00, 135 000.00
Срок за изпълнение
13.01.2016 11:01:00
 
75 календарни дни
Изпълнител
13.01.2016 11:01:00
Консорциум Мости