ОП Ид.No
534
Обект на поръчката
01.10.2015 16:43:39
Строителство
Предмет на поръчката
01.10.2015 16:43:39
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ ІІ-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309”
Източник на финансиране
17.10.2016 11:19:07
ОПТ
Ред за провеждане
01.10.2015 16:43:39
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
01.10.2015 16:43:39
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.10.2015 16:43:39
216 от 30.09.2014
01.10.2015 16:43:39
0.14 MB
Обявление/Публична покана
01.10.2015 16:43:39
от 30.09.2014
01.10.2015 16:43:39
1.51 MB
Документация
01.10.2015 16:43:39
 
01.10.2015 16:43:39
14.77 MB
01.10.2015 16:43:39
189.38 MB
01.10.2015 16:43:39
307.02 MB
Номер на преписка в АОП
01.10.2015 16:43:39
00044-2014-0129
Срок за получаване на офертите
01.10.2015 16:43:39
10.11.2014 17:00
Разяснения по документация за участие
01.10.2015 16:43:39
 
01.10.2015 16:43:39
0.08 MB
01.10.2015 16:43:39
0.49 MB
01.10.2015 16:43:39
0.16 MB
01.10.2015 16:43:39
0.1 MB
01.10.2015 16:43:39
0.36 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2015 16:43:39
 
01.10.2015 16:43:39
36.47 MB
01.10.2015 16:43:39
0.47 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.10.2015 16:43:39
53-00-6814 от 18.06.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2015 16:43:39
 
01.10.2015 16:43:39
3.15 MB
01.10.2015 16:43:39
0.67 MB
Решение за прекратяване
01.10.2015 16:43:39
158 от 10.07.2015
01.10.2015 16:43:39
1.88 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2015 16:43:39
 
01.10.2015 16:43:39
0.46 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.10.2015 16:43:39
200 от 02.09.2015
Гаранция за участие
04.11.2015 09:01:15
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-24/21.10.2015
Обособена позиция
23.10.2015 10:44:18
1
Предмет на договора
23.10.2015 10:44:18
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ ІІ-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309”
Договор тип
23.10.2015 10:44:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
23.10.2015 10:44:18
693688 от 22.10.2015
Договор
23.10.2015 10:44:18
РД-33-24 от 21.10.2015
23.10.2015 10:44:18
2.45 MB
23.10.2015 10:44:18
1.63 MB
23.10.2015 10:44:18
1.7 MB
Стойност на договора
23.10.2015 10:44:18
BGN, 77 281 717.16, 20.00, 92 738 060.59
цената е без включени непредвидени разходи в размер на 10%
Срок за изпълнение
23.10.2015 10:44:18
 
10 месеца
Изпълнител
23.10.2015 10:44:18
ДЗЗД Европейски пътища
Състояние на договора
23.10.2015 10:44:18
В изпълнение
Допълнително споразумение
17.10.2016 11:19:07
РД-33-24 от 21.10.2015
Промени в условията на договора
27.10.2017 10:23:25
53-00-1265/24.02.2017 53-00-8351/20.10.2017
Плащания