ОП Ид.No
599
Обект на поръчката
12.09.2015 13:23:46
Услуга
Предмет на поръчката
12.09.2015 13:23:46
„Избор на изпълнител на консултантски услуги - изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на пътно тяло на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна/“ при км 15+000”
Източник на финансиране
04.04.2017 16:12:19
АПИ
Ред за провеждане
12.09.2015 13:23:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.09.2015 13:23:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.09.2015 13:23:46
206 от 12.09.2015
687306/12.09.2015
12.09.2015 13:23:46
0.28 MB
Обявление/Публична покана
12.09.2015 13:23:46
от 12.09.2015
687311/12.09.2015
12.09.2015 13:23:46
0.24 MB
Документация
12.09.2015 13:23:46
 
Номер на преписка в АОП
12.09.2015 13:23:46
00044-2015-0136
Срок за получаване на офертите
12.09.2015 13:23:46
22.10.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.11.2015 16:36:17
 
12.11.2015 16:36:17
0.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.11.2015 15:56:10
53-00-12952 от 19.11.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.12.2015 15:15:57
 
04.12.2015 15:15:57
0.51 MB
04.12.2015 15:15:57
0.42 MB
Решение за класиране
04.12.2015 15:15:57
293 от 04.12.2015
04.12.2015 15:15:57
0.24 MB
Решение за прекратяване
04.04.2017 16:12:19
26 от 04.04.2017
АОП 781800/04.04.2017
04.04.2017 16:12:19
0.13 MB