ОП Ид.No
699
Обект на поръчката
05.02.2016 14:17:02
Услуга
Предмет на поръчката
05.02.2016 14:17:02
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681“.
Източник на финансиране
12.07.2016 15:13:21
АПИ по споразумение с ВС на САЩ
Ред за провеждане
05.02.2016 14:17:02
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.02.2016 14:17:02
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.02.2016 14:17:02
13 от 05.02.2016
711943 от 05.02.2016 г.
05.02.2016 14:17:02
0.25 MB
Обявление/Публична покана
05.02.2016 14:17:02
от 05.02.2016
711944 от 05.02.2016 г.
05.02.2016 14:17:02
0.24 MB
Документация
05.02.2016 14:17:02
 
05.02.2016 14:17:02
196.52 MB
05.02.2016 14:17:02
220.5 MB
Номер на преписка в АОП
05.02.2016 14:17:02
00044-2016-0003
Срок за получаване на офертите
05.02.2016 14:17:02
17.03.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
29.02.2016 15:54:02
 
29.02.2016 15:54:02
0.21 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.04.2016 11:44:10
 
20.04.2016 11:44:10
0.56 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2016 11:17:25
53-00-4622 от 17.06.2016
На 22.06.2016 от 11:00 часа в зала 406А в сградата на АПИ
17.06.2016 11:17:25
0.12 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.07.2016 15:13:21
 
12.07.2016 15:13:21
0.71 MB
12.07.2016 15:13:21
0.21 MB
12.07.2016 15:13:21
0.99 MB
Решение за класиране
12.07.2016 15:13:21
90 от 12.07.2016
12.07.2016 15:13:21
0.77 MB
 
Договор No.РД-36-4/12.09.2016
Обособена позиция
17.10.2016 11:32:28
1
Предмет на договора
17.10.2016 11:32:28
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681“.
Договор тип
17.10.2016 11:32:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.10.2016 11:32:28
РД-36-4 от 12.09.2016
753514/17.10.2016
Стойност на договора
17.10.2016 11:32:28
BGN, 12 900.00, 20.00, 15 480.00
Срок за изпълнение
17.10.2016 11:32:28
 
240 дни
Изпълнител
17.10.2016 11:32:28
Трансконсулт - БГ ООД
Основание за приключване на договора
17.10.2016 11:32:28
Информация за изпълнен договор 798177/28.07.2017