ОП Ид.No
709
Обект на поръчката
29.02.2016 15:08:13
Услуга
Предмет на поръчката
29.02.2016 15:08:13
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ПЪЛНА СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ, С КОИТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г. И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.
Източник на финансиране
25.07.2016 14:44:05
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Път III-109 /I-1/ - "Мелник" от км 0+528 до км 12+815
2 Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир", участък от км0+055 до км 26+200
Ред за провеждане
29.02.2016 15:08:13
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
29.02.2016 15:08:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.02.2016 15:08:13
21 от 29.02.2016
716982/29.02.2016 г.
29.02.2016 15:08:13
0.21 MB
Обявление/Публична покана
29.02.2016 15:08:13
от 29.02.2016
716999/29.02.2016 г.
29.02.2016 15:08:13
0.28 MB
Документация
29.02.2016 15:08:13
 
Номер на преписка в АОП
29.02.2016 15:08:13
00044-2016-0007
Срок за получаване на офертите
29.02.2016 15:08:13
11.04.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.06.2016 16:17:29
 
09.06.2016 16:17:29
3.94 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.06.2016 14:14:39
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.07.2016 14:44:05
53-00-5725 от 25.07.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 14:04:46
 
21.09.2016 14:04:46
2.88 MB
21.09.2016 14:04:46
0.44 MB
21.09.2016 14:04:46
1.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.09.2016 14:04:46
125 от 21.09.2016
 
Договор No.РД-32-3/13.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:36:54
1
Предмет на договора
19.12.2016 12:36:54
Път III-109 /I-1/ - "Мелник" от км 0+528 до км 12+815
Договор тип
19.12.2016 12:36:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:36:54
РД-32-3 от 13.12.2016
763221/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:36:54
BGN, 63 700.00, 20.00, 76 440.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:36:54
 
59 дни
Изпълнител
19.12.2016 12:36:54
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД
 
Договор No.РД-37-16/04.11.2016
Обособена позиция
09.11.2016 10:48:22
2
Предмет на договора
09.11.2016 10:48:22
Път III-507 "Кърджали - Мост - Манастир", участък от км0+055 до км 26+200
Договор тип
09.11.2016 10:48:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.11.2016 10:48:22
РД-37-16 от 04.11.2016
756970/09.11.2016
Стойност на договора
09.11.2016 10:48:22
BGN, 92 100.00, 20.00, 110 520.00
Срок за изпълнение
09.11.2016 10:48:22
 
63 дни
Изпълнител
09.11.2016 10:48:22
Виа План ЕООД