ОП Ид.No
743
Обект на поръчката
12.04.2016 15:33:36
Строителство
Предмет на поръчката
12.04.2016 15:33:36
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911”
Източник на финансиране
21.07.2016 16:45:52
АПИ
Ред за провеждане
12.04.2016 15:33:36
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.04.2016 15:33:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.04.2016 15:33:36
44 от 12.04.2016
727687/12.04.2016
12.04.2016 15:33:36
0.27 MB
Обявление/Публична покана
12.04.2016 15:33:36
от 12.04.2016
727697/12.04.2016
12.04.2016 15:33:36
0.24 MB
Документация
12.04.2016 15:33:36
 
12.04.2016 15:33:36
56.57 MB
Номер на преписка в АОП
12.04.2016 15:33:36
00044-2016-0028
Срок за получаване на офертите
12.04.2016 15:33:36
06.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.07.2016 16:45:52
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.05.2017 14:09:32
53-00-2872 от 04.05.2017
На 09.05.2017 г., от 10.00 часа, в зала 406А на IV-ти етаж, сграда на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2017 12:21:54
 
28.06.2017 12:21:54
5.93 MB
28.06.2017 12:21:54
1.64 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.06.2017 12:21:54
61 от 27.06.2017
 
Договор No.РД-37-3/31.01.2018
Обособена позиция
06.02.2018 10:59:14
1
Предмет на договора
06.02.2018 10:59:14
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911”
Договор тип
06.02.2018 10:59:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.02.2018 10:59:14
РД-37-3 от 31.01.2018
828235/05.02.2018
06.02.2018 10:59:14
1.83 MB
06.02.2018 10:59:14
0.07 MB
06.02.2018 10:59:14
0.12 MB
Стойност на договора
06.02.2018 10:59:14
BGN, 2 409 411.36, 20.00, 2 891 293.63
Срок за изпълнение
06.02.2018 10:59:14
 
200 календарни дни
Изпълнител
06.02.2018 10:59:14
ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД
Промени в условията на договора
18.04.2023 10:33:28
 
Основание за приключване на договора
06.02.2018 10:59:14