ОП Ид.No
871
Обект на поръчката
09.01.2017 13:41:42
Услуга
Предмет на поръчката
09.01.2017 13:41:42
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна за период от 2 (две) години
Ред за провеждане
09.01.2017 13:41:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.01.2017 13:41:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.01.2017 13:41:42
Решение-1 от 05.01.2017
09.01.2017 13:41:42
3.65 MB
Обявление/Публична покана
09.01.2017 13:41:42
24-00-5 от 05.01.2017
09.01.2017 13:41:42
6.93 MB
Документация
09.01.2017 13:41:42
 
Номер на преписка в АОП
09.01.2017 13:41:42
00044-2017-0002
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432313832
Срок за получаване на офертите
09.01.2017 13:41:42
10.02.2017 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.04.2017 13:47:01
09:00 часа от 27.04.2017
Решение за класиране
11.05.2017 10:34:44
от 11.05.2017
11.05.2017 10:34:44
2.57 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2017 13:41:42
от 13.02.2017
Протокол №1
16.03.2017 11:59:14
2.74 MB
11.05.2017 10:34:44
2.28 MB
11.05.2017 10:34:44
1.99 MB
11.05.2017 10:34:44
5.8 MB
 
Договор No.РД-37-2/14.06.2017
Обособена позиция
05.07.2017 11:20:53
1
Предмет на договора
05.07.2017 11:20:53
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна за период от 2 (две) години
Договор тип
05.07.2017 11:20:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.07.2017 11:20:53
РД-37-2 от 14.06.2017
Стойност на договора
05.07.2017 11:20:53
BGN, 33 000.00, 20.00, 39 600.00
Срок за изпълнение
05.07.2017 11:20:53
 
2 / две/ години
Изпълнител
05.07.2017 11:20:53
103093128
Дата на приключване
05.07.2017 11:20:53
29.01.2019
Състояние на договора
05.07.2017 11:20:53
Изпълнен в срок, 100.00
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.02.2019 16:09:51
24-00-40 от 11.02.2019
11.02.2019 16:09:51
1.87 MB