ОП Ид.No
942
Обект на поръчката
04.09.2017 10:34:04
Строителство
Предмет на поръчката
04.09.2017 10:34:04
„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции.
Източник на финансиране
04.09.2017 10:34:04
 
ОПТТИ 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;
2 Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери;
3 Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Ред за провеждане
04.09.2017 10:34:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2017 10:34:04
Открита процедура по ЗОП
Друга информация
04.09.2017 11:30:53
 
04.09.2017 11:30:53
92.21 MB
Становище от АОП
29.09.2017 17:20:38
М-123 от 28.09.2017
Решение за откриване на процедурата
04.09.2017 10:34:04
92 от 01.09.2017
803540/01.09.2017 г.
04.09.2017 10:34:04
0.3 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2017 10:34:04
от 01.09.2017
803544/01.09.2017 г.
04.09.2017 10:34:04
0.22 MB
Документация
04.09.2017 10:34:04
 
05.09.2017 15:36:06
370.98 MB
05.09.2017 15:36:06
550.15 MB
05.09.2017 15:36:06
369.52 MB
Разяснения по документация за участие
04.09.2017 10:34:04
 
Решение за промяна
20.09.2017 10:58:58
805841/18.09.2017 г. - 101 от 18.09.2017
Променена Документация
20.09.2017 10:58:58
 
Разяснения по документация за участие
21.09.2017 16:39:09
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2017 10:34:04
00044-2017-0050
Срок за получаване на офертите
04.09.2017 10:34:04
06.11.2017 17:30
Решение за прекратяване
29.09.2017 17:20:38
105 от 29.09.2017
809129/10.10.2017
29.09.2017 17:20:38
0.13 MB
12.10.2017 11:02:14
0.19 MB