ОП Ид.No
948
Обект на поръчката
07.03.2018 11:28:10
Услуга
Предмет на поръчката
07.03.2018 11:28:10
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ І-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 15+500 И ЕТАПНА ВРЪЗКА”
Източник на финансиране
07.03.2018 11:28:10
 
Механизма за свързана Европа
Ред за провеждане
07.03.2018 11:28:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.03.2018 11:28:10
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
04.04.2018 14:18:44
М-46 от 03.04.2018
Решение за откриване на процедурата
07.03.2018 11:28:10
15 от 06.03.2018
833291/06.03.2018 г.
07.03.2018 11:28:10
0.3 MB
Обявление/Публична покана
07.03.2018 11:28:10
от 06.03.2018
833292/06.03.2018 г.
07.03.2018 11:28:10
0.24 MB
Документация
07.03.2018 11:28:10
 
07.03.2018 11:28:10
17.35 MB
07.03.2018 11:28:10
353.72 MB
Разяснения по документация за участие
07.03.2018 11:28:10
 
23.03.2018 11:16:36
0.95 MB
30.03.2018 16:40:20
6.69 MB
02.04.2018 17:22:59
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
07.03.2018 11:28:10
00044-2018-0011
Срок за получаване на офертите
07.03.2018 11:28:10
16.08.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
04.04.2018 15:52:51
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 04.04.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
06.08.2018 11:39:17
107 от 02.08.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.03.2018 11:28:10
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.04.2019 16:26:29
53-00-3396 от 05.04.2019
Отваряне на ценови предложения на 10.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.04.2019 10:40:32
 
19.04.2019 10:40:32
2 MB
19.04.2019 10:40:32
0.18 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.04.2019 10:40:32
55 от 19.04.2019
 
Договор No.РД-36-11/17.06.2019
Обособена позиция
20.06.2019 11:05:37
1
Предмет на договора
20.06.2019 11:05:37
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ І-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 15+500 И ЕТАПНА ВРЪЗКА”
Договор тип
20.06.2019 11:05:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.06.2019 11:05:37
РД-36-11 от 17.06.2019
917168/18.06.2019 г.
20.06.2019 11:05:37
1.51 MB
20.06.2019 11:05:37
0.12 MB
20.06.2019 11:05:37
0.07 MB
Стойност на договора
20.06.2019 11:05:37
BGN, 3 090 500.00, 20.00, 3 708 600.00
Срок за изпълнение
20.06.2019 11:05:37
 
910 дни
Изпълнител
20.06.2019 11:05:37
177360033, ДЗЗД НАДЗОР КАЛОТИНА-СОП (Трансконсулт-БГ ООД и Пътинвест-инженеринг АД)