ОП Ид.No
624
Обект на поръчката
12.10.2015 14:42:12
Услуга
Предмет на поръчката
12.10.2015 14:42:12
„Изработване на идеен и технически проект за път III-198 „Обходен път на гр. Петрич”.
Източник на финансиране
09.08.2016 10:39:24
АПИ
Ред за провеждане
12.10.2015 14:42:12
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2015 14:42:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2015 14:42:12
256 от 12.10.2015
691891/12.10.2015
12.10.2015 14:42:12
0.33 MB
Обявление/Публична покана
12.10.2015 14:42:12
от 12.10.2015
691894/12.10.2015
12.10.2015 14:42:12
0.25 MB
Документация
12.10.2015 14:42:12
 
Разяснения по документация за участие
09.11.2015 12:53:58
 
09.11.2015 12:53:58
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2015 14:42:12
00044-2015-0145
Срок за получаване на офертите
12.10.2015 14:42:12
23.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.02.2016 17:12:17
 
02.02.2016 17:12:17
0.67 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.03.2016 16:05:51
53-00-2437 от 30.03.2016
На 04.04.2016 от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
30.03.2016 16:05:51
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.05.2016 14:46:39
 
25.05.2016 14:46:39
1.7 MB
25.05.2016 14:46:39
1.26 MB
Решение за класиране
25.05.2016 14:46:39
72 от 25.05.2016
Решение №72
25.05.2016 14:46:39
0.37 MB
 
Договор No.РД-32-2/27.07.2016
Обособена позиция
09.08.2016 10:39:24
1
Предмет на договора
09.08.2016 10:39:24
„Изработване на идеен и технически проект за път III-198 „Обходен път на гр. Петрич”.
Договор тип
09.08.2016 10:39:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
09.08.2016 10:39:24
744010 от 09.08.2016
09.08.2016 10:39:24
0.19 MB
Договор
09.08.2016 10:39:24
РД-32-2 от 27.07.2016
09.08.2016 10:39:24
1.21 MB
09.08.2016 10:39:24
0.12 MB
09.08.2016 10:39:24
0.4 MB
Стойност на договора
09.08.2016 10:39:24
BGN, 128 000.00, 20.00, 153 600.00
Срок за изпълнение
09.08.2016 10:39:24
 
120 календарни дни
Изпълнител
09.08.2016 10:39:24
Инжконсултпроект ООД