ОП Ид.No
823
Обект на поръчката
28.09.2016 11:57:06
Услуга
Предмет на поръчката
28.09.2016 11:57:06
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“
Източник на финансиране
28.09.2016 11:57:06
 
АПИ
Ред за провеждане
28.09.2016 11:57:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.09.2016 11:57:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.09.2016 11:57:06
128 от 26.09.2016
750343/26.09.2016 г.
28.09.2016 11:57:06
1.44 MB
Обявление/Публична покана
28.09.2016 11:57:06
от 26.09.2016
750346/26.09.2016 г.
28.09.2016 11:57:06
0.18 MB
Документация
28.09.2016 11:57:06
 
Разяснения по документация за участие
28.09.2016 11:57:06
 
Номер на преписка в АОП
28.09.2016 11:57:06
00044-2016-0092
Срок за получаване на офертите
28.09.2016 11:57:06
07.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.05.2017 15:48:18
 
12.05.2017 15:48:18
0.24 MB
12.05.2017 15:48:18
0.76 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.06.2017 15:00:59
53-00-4118 от 13.06.2017
Отваряне на ценови оферти на 16.06.2017 г. от 11:00 часа в зала 406А, IV етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.08.2017 11:46:01
 
16.08.2017 11:46:01
0.75 MB
16.08.2017 11:46:01
0.91 MB
16.08.2017 11:46:01
2.08 MB
16.08.2017 11:46:01
0.2 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.08.2017 11:46:01
85 от 15.08.2017
 
Договор No.РД-34-4/10.11.2017
Обособена позиция
16.11.2017 10:22:07
1
Предмет на договора
16.11.2017 10:22:07
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“
Договор тип
16.11.2017 10:22:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.11.2017 10:22:07
РД-34-4 от 10.11.2017
814630/13.11.2017
16.11.2017 10:22:07
21.2 MB
16.11.2017 10:22:07
0.06 MB
16.11.2017 10:22:07
1.08 MB
Стойност на договора
16.11.2017 10:22:07
BGN, 21 000.00, 20.00, 25 200.00
Срок за изпълнение
16.11.2017 10:22:07
 
210 дни
Изпълнител
16.11.2017 10:22:07
ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за сключен договор
24.01.2020 12:28:05