ОП Ид.No
988
Обект на поръчката
01.02.2018 14:02:30
Услуга
Предмет на поръчката
01.02.2018 14:02:30
„Абонаментно поддържане на микропроцесорна техника в ОПУ - Кюстендил”
Ред за провеждане
01.02.2018 14:02:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.02.2018 14:02:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.02.2018 14:02:30
Решение-2 от 30.01.2018
Обявление/Публична покана
01.02.2018 14:02:30
Обявление от 30.01.2018
Документация
01.02.2018 14:02:30
Документация и приложения
Номер на преписка в АОП
01.02.2018 14:02:30
00044-2018-004
Срок за получаване на офертите
01.02.2018 14:02:30
 
12.03.2018 г .17:30
Решение за класиране
19.06.2018 12:03:52
Решение №4 от 19.06.2018
19.06.2018 12:03:52
0.06 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.06.2018 16:50:47
Решение №3 от 08.06.2018
08.06.2018 16:50:47
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2018 16:50:47
Доклад от работата на комисията от 08.06.2018
08.06.2018 16:50:47
2.17 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2018 16:50:47
Протокол №4 от 28.05.2018
08.06.2018 16:50:47
0.13 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2018 16:50:47
Протокол №3 от 18.05.2018
08.06.2018 16:50:47
0.11 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2018 16:50:47
Протокол №2 от 14.05.2018
08.06.2018 16:50:47
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.02.2018 14:02:30
Протокол № 1 от 03.05.2018
03.05.2018 16:47:28
0.37 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
15.05.2018 16:32:01
18.05.2018
ще се извърши отваряне на ценови предложения плик "Предлагани ценови параметри" на 18.05.2018 г. от 13:00 часа гр.Кюстендил ул.Цар Освободител № 49 Областно пътно управление - Кюстендил в заседателна зала на първи етаж
15.05.2018 16:32:01
0.05 MB
 
Договор No.РД-37-1/19.07.2018
Обособена позиция
30.07.2018 10:51:20
1
Предмет на договора
30.07.2018 10:51:20
„Абонаментно поддържане на микропроцесорна техника в ОПУ - Кюстендил”
Договор тип
30.07.2018 10:51:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.07.2018 10:51:20
РД-37-1 от 19.07.2018
30.07.2018 10:51:20
1.91 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
30.07.2018 10:51:20
24-00-147 от 25.07.2018
30.07.2018 10:51:20
0.44 MB
Стойност на договора
30.07.2018 10:51:20
BGN, 2 856.00, 20.00, 3 427.20
Срок за изпълнение
30.07.2018 10:51:20
 
24 двадесет и четири месеца, считано от дата на подписване
Изпълнител
30.07.2018 10:51:20
121115341, Айфест ЕООД
Дата на приключване
30.07.2018 10:51:20
19.07.2020
Състояние на договора
30.07.2018 10:51:20
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
30.07.2018 10:51:20
договора е изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
29.07.2020 13:31:03
24-00-118 от 20.07.2020
29.07.2020 13:31:03
0.11 MB