ОП Ид.No
500
Обект на поръчката
16.06.2015 18:26:49
Строителство
Предмет на поръчката
16.06.2015 18:26:49
„Изготвяне на технически проект и изграждане на подпорна стена при археологически Обект № 15 по трасето на АМ „Струма”, Лот 2 от км 346+300 до км 346+455”
Ред за провеждане
16.06.2015 18:26:49
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
16.06.2015 18:26:49
Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
30.06.2015 09:11:40
E-31-00-032507 от 29.06.2015
Решение за откриване на процедурата
16.06.2015 18:26:49
140 от 16.06.2015
671989 от 16.06.2015
16.06.2015 18:26:49
2.13 MB
Покани до участниците
16.06.2015 18:26:49
53-00-6683 от 16.06.2015
Документация
16.06.2015 18:26:49
 
16.06.2015 18:26:49
7.68 MB
Номер на преписка в АОП
16.06.2015 18:26:49
00044-2015-0081
Срок за получаване на офертите
16.06.2015 18:26:49
25.06.2015 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.07.2015 14:16:43
 
Решение за определяне на изпълнител
06.07.2015 14:16:43
154 от 06.07.2015
 
Договор No.РД-33-16/14.08.2015
Обособена позиция
17.08.2015 11:39:12
1
Предмет на договора
17.08.2015 11:39:12
„Изготвяне на технически проект и изграждане на подпорна стена при археологически Обект № 15 по трасето на АМ „Струма”, Лот 2 от км 346+300 до км 346+455”
Договор тип
17.08.2015 11:39:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.08.2015 11:39:12
РД-33-16 от 14.08.2015
17.08.2015 11:39:12
0.07 MB
Стойност на договора
17.08.2015 11:39:12
BGN, 5 749 910.00, 20.00, 6 899 892.00
Срок за изпълнение
17.08.2015 11:39:12
 
не повече от 100 календарни дни
Изпълнител
17.08.2015 11:39:12
ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Дата на приключване
28.01.2016 14:47:29
16.10.2015
Състояние на договора
28.01.2016 14:47:29
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.01.2016 14:47:29
24-00-395 от 27.01.2016
28.01.2016 14:47:29
0.2 MB
Плащания