ОП Ид.No
706
Обект на поръчката
19.02.2016 16:23:01
Строителство
Предмет на поръчката
19.02.2016 16:23:01
"Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км“
Източник на финансиране
11.07.2016 10:02:29
АПИ
Ред за провеждане
19.02.2016 16:23:01
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2016 16:23:01
открита
Решение за откриване на процедурата
19.02.2016 16:23:01
17 от 19.02.2016
715030/19.02.2016 г.
19.02.2016 16:23:01
0.31 MB
Обявление/Публична покана
19.02.2016 16:23:01
от 19.02.2016
715032/19.02.2016 г.
19.02.2016 16:23:01
0.24 MB
Документация
19.02.2016 16:23:01
 
Номер на преписка в АОП
19.02.2016 16:23:01
00044-2016-0005
Срок за получаване на офертите
19.02.2016 16:23:01
31.03.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
12.03.2016 14:07:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.05.2016 17:02:24
 
19.05.2016 17:02:24
2.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2016 12:12:52
 
На 15.08.2016 г. от 11:30ч. в зала 701 в АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.07.2016 10:02:29
 
11.07.2016 10:02:29
2.73 MB
11.07.2016 10:02:29
0.48 MB
11.07.2016 10:02:29
0.97 MB
Решение за класиране
11.07.2016 10:02:29
88 от 07.07.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.09.2016 16:53:18
 
09.09.2016 16:53:18
2.53 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.09.2016 16:53:18
117 от 09.09.2016
 
Договор No.РД-37-15/05.04.2017
Обособена позиция
06.04.2017 11:03:07
1
Предмет на договора
06.04.2017 11:03:07
"Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км“
Договор тип
06.04.2017 11:03:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2017 11:03:07
РД-37-15 от 05.04.2017
782028/06.04.2017
06.04.2017 11:03:07
47.31 MB
06.04.2017 11:03:07
0.12 MB
06.04.2017 11:03:07
1.84 MB
Стойност на договора
06.04.2017 11:03:07
BGN, 391 826.13, 20.00, 470 191.36
Срок за изпълнение
06.04.2017 11:03:07
 
42 дни
Изпълнител
06.04.2017 11:03:07
Хидроинжект ЕООД
Състояние на договора
06.04.2017 11:03:07
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
06.04.2017 11:03:07
Обявление за приключване на договор 823369/09.01.2018