ОП Ид.No
771
Обект на поръчката
15.04.2016 11:19:41
Услуга
Предмет на поръчката
15.04.2016 11:19:41
"Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Източник на финансиране
01.07.2016 11:35:12
ОПРР 2014-2020
Ред за провеждане
15.04.2016 11:19:41
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 11:19:41
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 11:19:41
62 от 14.04.2016
730261/14.04.2016
15.04.2016 11:19:41
0.28 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 11:19:41
от 14.04.2016
730263/14.04.2016
15.04.2016 11:19:41
0.23 MB
Документация
15.04.2016 11:19:41
 
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 11:19:41
00044-2016-0057
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 11:19:41
11.07.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
01.07.2016 11:35:12
До всички заинтересовани лица
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.07.2016 17:14:38
 
27.09.2016 16:01:07
0.05 MB
27.09.2016 16:01:07
0.23 MB
27.09.2016 16:01:07
0.57 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.01.2017 14:44:28
53-00-500 от 23.01.2017
отваряне на ценови оферти на 26.01.2017 г. от 14:00 часа в зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2017 14:43:58
 
17.05.2017 14:43:58
1.95 MB
17.05.2017 14:43:58
0.79 MB
17.05.2017 14:43:58
0.8 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.05.2017 14:43:58
38 от 15.05.2017
 
Договор No.РД-37-25/12.07.2017
Обособена позиция
17.07.2017 10:22:56
1
Предмет на договора
17.07.2017 10:22:56
"Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Договор тип
17.07.2017 10:22:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2017 10:22:56
РД-37-25 от 12.07.2017
795782/13.07.2017
17.07.2017 10:22:56
1.96 MB
17.07.2017 10:22:56
0.85 MB
17.07.2017 10:22:56
3.01 MB
Стойност на договора
17.07.2017 10:22:56
BGN, 9 910.00, 20.00, 11 892.00
Срок за изпълнение
17.07.2017 10:22:56
 
До завършване на проектите по ОПРР
Изпълнител
17.07.2017 10:22:56
Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД
Дата на приключване
17.07.2017 10:22:56
27.12.2019
976934/13.05.2020