ОП Ид.No
1093
Обект на поръчката
30.08.2018 12:36:26
Строителство
Предмет на поръчката
30.08.2018 12:36:26
„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“
Източник на финансиране
30.08.2018 12:36:26
 
ОПТТИ 2014-2020
Ред за провеждане
30.08.2018 12:36:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.08.2018 12:36:26
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
01.10.2018 09:56:50
М-153 от 28.09.2018
Решение за откриване на процедурата
30.08.2018 12:36:26
123 от 28.08.2018
864985/28.08.2018 г.
30.08.2018 12:36:26
0.28 MB
Обявление/Публична покана
30.08.2018 12:36:26
от 28.08.2018
864986/28.08.2018 г.
30.08.2018 12:36:26
0.24 MB
Документация
30.08.2018 12:36:26
 
Номер на преписка в АОП
30.08.2018 12:36:26
00044-2018-0081
Срок за получаване на офертите
30.08.2018 12:36:26
18.02.2019 17:30
Решение за промяна
17.09.2018 11:07:53
867545/13.09.2018 г. - 136 от 13.09.2018
Разяснения по документация за участие
17.09.2018 14:54:44
 
Разяснения по документация за участие
27.11.2018 17:36:44
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 24-00-2565/ 27.11.2018 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17.12.2018 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 18.12.2018 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 27.11.2018 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
29.11.2018 10:50:37
24-00-2565 от 27.11.2018
Разяснения по документация за участие
29.11.2018 16:10:33
 
Разяснения по документация за участие
14.12.2018 12:48:43
С настоящето Ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство във връзка с жалба срещу действия на Възложителя по процедурата. В жалбата е направено искане за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
11.02.2019 11:24:32
893264/ 07.02.2019 г. - 11 от 07.02.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
30.08.2018 12:36:26
 
21.06.2019 14:06:41
1.16 MB
07.12.2020 13:31:07
0.24 MB
07.12.2020 13:31:07
0.61 MB
07.12.2020 13:31:07
6.06 MB
07.12.2020 13:31:07
0.64 MB
07.12.2020 13:31:07
0.17 MB
07.12.2020 13:31:07
0.36 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.09.2020 11:02:05
53-00-8890 от 17.09.2020
На 25.09.2020 г. от 14:00 часа в зала № 702 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Решение за класиране
07.12.2020 13:31:07
154 от 07.12.2020
 
Договор No.РД-37-30/06.04.2023
Обособена позиция
12.05.2023 13:35:48
1
Предмет на договора
12.05.2023 13:35:48
„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“
Договор тип
12.05.2023 13:35:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.05.2023 13:35:48
РД-37-30 от 06.04.2023
Стойност на договора
12.05.2023 13:35:48
BGN, 475 199 280.27, 20.00, 570 239 136.32
Изпълнител
12.05.2023 13:35:48
ДЗЗД АМ СТРУМА 3.2.2
Промени в условията на договора
12.05.2023 13:47:13