ОП Ид.No
231
Обект на поръчката
13.03.2015 11:20:15
Услуга
Предмет на поръчката
13.03.2015 11:20:15
„Осъществяване на дейност „Информиранe и публичност“ за проект № 0128-АПИ-1.12 (ИСУН №: BG161PO002-1.12.01-0001) „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“; Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“
2 Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Ред за провеждане
13.03.2015 11:20:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.03.2015 11:20:15
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
13.03.2015 11:20:15
39 от 13.03.2015
АОП-653943-13.03.2015
13.03.2015 11:20:15
0.24 MB
Обявление/Публична покана
13.03.2015 11:20:15
 
АОП-653947-13.03.2015
13.03.2015 11:20:15
0.26 MB
Документация
13.03.2015 11:20:15
 
Номер на преписка в АОП
13.03.2015 11:20:15
00044-2015-0010
Срок за получаване на офертите
13.03.2015 11:20:15
22.04.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
30.03.2015 17:00:29
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2015 11:41:14
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.06.2015 15:51:10
Обявление за отваряне на цени от 12.06.2015
12.06.2015 15:51:10
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2015 12:16:58
 
20.07.2015 12:16:58
0.6 MB
20.07.2015 12:16:58
2.23 MB
20.07.2015 12:16:58
0.28 MB
20.07.2015 12:16:58
1.34 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.07.2015 12:16:58
171 от 20.07.2015
Гаранция за участие
07.09.2015 12:01:51
0.01 MB
 
Договор No.Д-129/20.08.2015
Обособена позиция
21.08.2015 11:15:12
1
Предмет на договора
21.08.2015 11:15:12
Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“
Договор тип
21.08.2015 11:15:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.08.2015 11:15:12
Д-129 от 20.08.2015
21.08.2015 11:15:12
1.27 MB
21.08.2015 11:15:12
0.06 MB
Стойност на договора
21.08.2015 11:15:12
BGN, 41 500.00, 20.00, 49 800.00
Срок за изпълнение
21.08.2015 11:15:12
 
до приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между АПИ и УО на ОП "Техническа помощ"
Изпълнител
21.08.2015 11:15:12
Ивентс БГ ЕООД
 
Договор No.Д-128/14.08.2015
Обособена позиция
19.08.2015 17:09:03
2
Предмет на договора
19.08.2015 17:09:03
Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Договор тип
19.08.2015 17:09:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.08.2015 17:09:03
Д-128 от 14.08.2015
19.08.2015 17:09:03
1.33 MB
Стойност на договора
19.08.2015 17:09:03
BGN, 10 744.00, 20.00, 12 892.80
Срок за изпълнение
19.08.2015 17:09:03
 
до приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между АПИ и УО на ОП "Техническа помощ"
Изпълнител
19.08.2015 17:09:03
БГМАП ООД
Плащания
Плащания