Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки - 2013 г.

Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“

 

Документация - 18.12.2013 г.

 


Документация за участие и приложенията към нея за: Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС/ екологична оценка /ЕО/“

Документация - 18.12.2013 г.

Въпроси и отговори - 09.01.2014 г.


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация - 09.12.2013 г.

Въпроси и отговори - № 53-00-16579 от 18.12.2013 г.

Въпроси и отговори - № 53-00-16773 от 21.12.2013 г.

Въпроси и отговори - № 53-00-16797 от 21.12.2013 г.

Въпроси и отговори - № 53-00-16834 от 27.12.2013 г.

Уведомление - № 53-00-115_от 07.01.2014 г.

Уведомление - № 53-00-3743 от 31.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3744_от_31.03.2014 г.


 

Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 „Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково–Минерални Бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград-Славеево от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16,971 км, област Хасково – за оставащите работи”

Проектът се финансира със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема -BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Документация 25.11.2013 г.

Приложения

Уведомление за спиране на процедура - №53-00-16569 - 18.12.2013 г.

 


 

Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), финансирани по оперативна програма „Транспорт" (2007-2013)”.

Документация 22.11.2013

Въпроси и отговори - 16.12.2013 г.

Въпроси и отговори - 27.12.2013 г.

Въпроси и отговори - 09.01.2014 г.

 


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

"Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване на АМ "Струма" Лот 2"

 

Документация - 18.11.2013 г.


 

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

"Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация - 18.11.2013 г.

Въпроси и отговори - 29.11.2013 г.

53-00-15903 - 06.12.2013 г.

53-00-1040 - 27.01.2014 г.

53-00-1326 - 31.01.2014 г.

Уведомление - 11.12.2013 г.

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, Тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620. Фаза: Разширен Идеен проект"

Документация - 13.11.2013 г.

Въпроси и отговори - 4.12.2013 г.

Въпроси и отговори - 5.12.2013 г.

Въпроси и отговори - 10.12.2013 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”

Документация - 18.10.2013 г.

Въпроси и отговори - 05.11.2013 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПЪТИЩА”

Документация - 16.10.2013 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-13980 - 29.10.2013 г.

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-14186 - 01.11.2013 г.

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-14249 - 04.11.2013 г.

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-14318 - 05.11.2013 г.

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-14849 - 15.11.2013 г.

Въпроси и отговори - Изх. № 53-00-14896 - 18.11.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: „АМ ”СТРУМА” ЛОТ № 4, участък „Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500” с четири обособени подобекта:

Подобект І: Реконструкция на ВиК;

Подобект ІІ: Реконструкция на оптични и ТТ кабели;

Подобект ІІІ: Реконструкция на електропроводи и

Подобект ІV: Реконструкция на общински и селскостопански пътища

Документация 11.10.2013 г.

Приложения

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на преводи  в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и от български на английски език по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, акроним на проекта AccessNet“

Финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013”.

Документация -11.10.2013 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път ІІІ-104 "(о.п. Дупница – о.п. Благоевград)" – Бобошево – Четирци" от км 4+810 до км 25+530"

 

Документация - 30.09.2013 г.

Въпроси и отговори

53-00-13559 - 21.10.2013


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Аварийно – възстановителни дейности на републикански път III-9901 "Царево – Ахтопол" на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285"

 

Документация 30.09.2013 г.

Уведомление - 14.10.2013 г.

Въпроси и отговори 21.10.2013 г.

Въпроси и отговори 23.10.2013 г.

Въпроси и отговори 28.10.2013 г.

Въпроси и отговори - 04.11.2013 г.

 


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020”, по шест обособени позиции.

 

Документация - 25.09.2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Въпроси и отговори 11.10.2013 г.

Въпроси и отговори 14.10.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-13845  25.10.2013 г.

Въпроси и отговори - 04.11.2013 г.

Въпроси и отговори - 05.11.2013 г.


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път ІІІ-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: АМ „Марица“ „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“

Документация - 25.09.2013 г.

Въпроси и отговори 9.10.2013 г.

 


 

Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга /строителен надзор/, което включва изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания към строежа и изпълнение на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за обект: „Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Аварийно – възстановителни дейности на републикански път III-9901 „Царево – Ахтопол” на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285”.

Документация - 09.09.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Денонощна невъоръжена охрана на кантон „Слаковци"

Документация - 05.09.2013 г.


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на жива невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово”

Документация - 29.08.2013 г.

 

Анотация - 17.12.2014 г.


Документация за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 17 бр. офис помещения в административната сграда на ОПУ-Габрово

Документация - 09.08.2013 г.


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ И СТРОИТЕЛСТВО /ИНЖЕНЕРИНГ/ НА ОБЕКТ: „НАДЛЕЗ НА ПЪТ III-408 КАМБУРОВО ИЛИЙНО НАД ПЪТ I-4 ПРИ КМ 197+630 – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ КАМБУРОВО”

Документация 01.08.2013 г.

Въпроси и отговори:

53-00-10514/13.08.13

53-00-10678 /16.08.13

 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 „Провадия – Айтос” км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984”.

Документация

01.08.2013 г.


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. на 1523 служители на Агенция „Пътна инфраструктура”

Документация - 31.07.2013 г.

Въпроси и отговор:

53-00-11173_ot_28.08.2013.pdf

53-00-11363_ot_02.09.2013.pdf

 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” (с 5 (пет) обособени позиции)

Документация 31.07.2013 г.

Въпроси и отговори:

53-00-10782_- 20.08.2013 г.

53-00-10993_- 23.08.2013 г.

53-00-11177_- 28.08.2013 г.

53-00-11336_- 02.09.2013 г.

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване на АМ „Струма” Лот 2”

Документация - 30.07.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 в участъци: от км 331+500 до км 331 +600 /ляво/, от км 331+680 до км 331+780 /дясно/, от км 332+555 до км 332+630 /ляво/, от км 334+050 до км 334+345 /дясно/ и от км 334+522 до  км 334+754/дясно/“

Документация - 29.07.2013 г.


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ  НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ: “ПЪТ I-5 ГАБРОВО – ШИПКА, КМ 160+150 – ПРОПАДАНЕ НА ПЪТНО ПЛАТНО”


Документация- 23.07.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на автомагистрала „Хемус“, III етап от км 337+302 до км 342+200 и Пътен възел „Белокопитово”

 

Документация - 23.07.2013 г.


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 „Провадия – Айтос” км 67+712,80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984“

 

Документация -17.07.2013 г.

Приложения

Въпроси и отговори

53-00-9900_- 31.07.2013

53-00-10030_- 02.08.2013

53-00-10208_- 05.08.2013

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на МТБ на ОПУ-Добрич"

Документация - 16.07.2013 г.

Съобщение

Решение

 


Докумeнтация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно – възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път  ІІІ-197 „Борино – Девин“ при км 79+660“

Документация 03.07.2013 г.

Проекти

 

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: Обходен път на град Казанлък, свързващ път   I-5 и път I-6

 

Документация 02.07.2013 г.

Въпроси и отговори

 


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на неотложни строително – монтажни дейности за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път І-5 „Кърджали – Момчилград – Маказа“ при км 361+000

Документация - 26.06.2013 г.

Teхнически проект


Въпроси и отговори:

53-00-8625_05072013

 


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“

Документация 26.06.2013 г.

Приложение

Въпроси и отговори:

2013.07.17-165155402

 


Документация за участие и приложенията към нея в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на технически проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път І - 5 „Кърджали - Момчилград - Маказа” при км 361+000"

Документация 26.06.2013 г.

Технически проект

 


Документация за участие и приложенията към нея в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за отпечатване и пакетиране на годишни и краткосрочни винетни стикери за нуждите на винетната система на Република България за периода 2014 г.-2017 г.”, част първа - указания за подаване на заявление.

Документация - 21.06.2013 г.


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“

Документация

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“

Документация


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“.

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

53-00-8431_от 02.07.2013

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване и доставка на самолетни билети и застраховки за служебни пътувания в чужбина на работещи в Агенция “Пътна инфраструктура”.

Документация

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път III-5007 с. Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250”

Документация

Въроси и отговори

 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ - 809 Любимец - Голяма звезда”

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИ СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА АМ „МАРИЦА“, ОТ КМ 5+000 ДО КМ 70+620“

Документация


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващи газопроводи, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево”, участък Лот 2 „Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 – при км 42+428.64 (проектен километраж 42+500), собственост на Ситигаз, гр. Пловдив и при км 44+015.74 (проектен километраж 43+963.22), собственост на ХИММАШ, гр. Хасково”

Документация

Въпроси и отговори:

53-00-7298_от_12.06.2013 г.

53-00-7441_ot_14.06.2013.pdf

Допълнителни чертежи_-_0216-0512-0_и_0216-0515-0_-_2_бр.

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет:


„Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП”от км 1+000 до км 32+447”

Документация

Уведомление

 


Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покривна конструкция на административната сграда на ОПУ-Сливен”

Документация

Приложения


 

Документация за участие и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ХИМИЧЕСКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ОТДИХ ПО ЛОТ 2, ЛОТ 3, ЛОТ 4 И ЛОТ 5 ОТ АМ „ТРАКИЯ“

Документация

 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма ”Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”

 

Документация

 

Въпроси и отговори:

53-00-7066_от_07.06.2013 г.

53-00-7165 от 10.06.2013 г.

 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ „ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ” ЗА ОБЕКТИТЕ ОТ Пети ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”

 

Документация

Въпроси и отговори: 

53-00-6940_от_06.06.2013 г.

53-00-7220_от_11.06.2013 г.

53-00-7235_от_11.06.2013 г.

 


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване  на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от Пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.  и извършване на одит  по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 рехабилитация на път IIІ-112 Добри дол – Монтана и път ІІ-13 Кнежа –Искър, области Монтана И Плевен”

Документация

17.05.2013 г.

 


 

Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян”

 

Документация

Приложения -1

Приложения - 2

 


Докумeнтация за участие и приложенията към нея в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване и доставка на писмени преводи (обикновени и експресни) на документи, кореспонденция и други документи от юридически и финансов характер за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Документация


 


Документация за участие и приложенията към нея в  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Определяне на изпълнител за Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица на обект: ПЪТ Е-85 (I-5) „КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

Документация

Приложение - 1

Приложение - 2

Приложение - 3

Приложения - 4

Въпроси и отговори


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция "Пътна инфраструктура"

 

Документация

Приложения

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 4


 

"Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 “Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян”

Документация

Уведомление

Уведомление - 53-00-2900 - 12.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3603_oт_27.03.2014 г.

Уведомление - 04.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на обекти държавна собственост, управлявани от АПИ – ОПУ – Стара Загора"

Документация

Предмет: „Извършване на невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти държавна собственост, управлявани от АПИ – ОПУ – Стара Загора”

Наименование на изпълнителя: "КРЕМЪК" ЕООД - гр. Стара Загора

Дата на сключване на договора: 13.08.2013 г.

Ред за избор на изпълнител:  Възлагане чрез провеждане на открита процедура по реда чл. 64 и сл от ЗОП.

Срок на действие на договора: 2 /две/ години, считано от 02.09.2013 г.

Първоначална стойност на договора: 68 125,03 лв /шестдесет и осем хиляди сто двадесет и пет лв. и три ст./  без ДДС или 81 750, 04 лв. /осемдесет и една хиляди седемстотин и петдесет лв. и четири ст./ с вкл. ДДС.

Информация за извършени плащание по договор за извършване на невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на обекти държавна собственост, управлявани от АПИ-ОПУ Стара Загора


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”

Документация

Въпроси и отговори - част 1

Въпроси и отговори - част 2

Въпроси и отговори - част 3

Въпроси и отговори - част 4


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценителски доклади от независим оценител, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с инвеститор Агенция "Пътна инфраструктура”

 

Документация

Въпроси и отговори - 53-00-4860 от 19.04.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-5176_ot_26.04.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна, невъоръжена физическа охрана на сградата на ЦА на АПИ”

Документация


 

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 "Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км,  област Търговище”

Документация

Въпроси и отговори:

53-00-6956_ot_06.06.2013.pdf


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на жива невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на имоти, стопанисвани от АПИ – ОПУ – Габрово”

Документи

Решение за удължаване на срок


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на обекти от МТБ на ОПУ Перник"

Документация


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на въздушни електропроводни линии, пресичащи трасето на обект: АМ "Марица” /А-1/ "Оризово – Капитан Андреево”, участък Лот 1 "Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400 – км 10+500 – "Гита” 110 кV; при км 16+430 – "Тракия” 220 кV; при км 16+530 – "Румелия” 220 кV; при км 16+690 – "Иван Попов” 400 кV и Лот 2 "Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 – при км 36+500 – "Клокотница” 110 кV и при км 52+380 – "Константиново” 220 кV”

Документация

Приложения - част 1

Приложения - част 2

Въпроси и отговори 53-00-4695 от 16.04.2013 г.


 

Документация за участие в отклита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."

 - Обособена позиция № 1 – "Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с обща дължина 17.460 км, област Велико Търново”;
- Обособена позиция № 2 – "Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе-Опака от км 38+365 до км 52+553, с обща дължина 14.188 км, област Търговище”;
- Обособена позиция № 3 – "Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с обща дължина 14.615 км, област Ямбол”

Финансиране: ОПРР

Документация

Приложения

Въпроси и отговори - 53-00-3910 от 01.04.2013 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта от пети етап на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.”, с три обособени позиции, както следва:

    Обособена позиция № 1: Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново.

    Обособена позиция № 2: Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище.

    Обособена позиция № 3: Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол.

Документация

Приложения

Въпроси и отговори


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

Документация

Приложение - 1

Приложение - 2

Приложение - 3

Приложение - 4

Въпроси и отговори - 53-00-2910 от 11.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3160 от 15.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3225 от 18.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3384 от 21.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3510 от 25.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3686 от 27.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3748 от 29.03.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3966 от 1.04.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-4206 от 08.04.2013 г.

Въпроси и отговори - 53-00-4355 от 10.04.2013 г.

Въпроси и отговори - 55-00-4541 от 12.04.2013 г.

Въпроси и отговори 53-00-4645 от 15.04.2013 г.

Въпроси и отговори - 130419


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

Документация

Приложение - 1

Приложение - 2

Приложение - 3

Въпроси и отговори - DOC260313


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор  на изпълнител за извършване на строителни  работи на Обект: "АМ ”СТРУМА” ЛОТ №1 "ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000”

Подобект № 1 - Доставка и монтаж на главни греди за изпълнение на връхната конструкция на надлез на п.в. "Долна Диканя” при км 305+469, 175 по трасето на АМ "Струма” ЛОТ 1 "Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”

Подобект № 2 - Изпълнение на крилата на устоите и доставка и монтаж на главни греди за изпълнение на връхната конструкция на надлез над жп линия при км 313+713 по трасето на АМ "Струма” ЛОТ 1 "Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”

Подобект № 3 - Изпълнение на сондажни пилоти на стълбовете  №№ 3, 4, 5, 6-дясно платно и стълбове № № 4, 5, 6,7  - ляво платно и  доставка и монтаж на главни греди за изпълнение на връхната конструкция на виадукт при км 320+650 по трасето на АМ "Струма” ЛОТ 1 "Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”

Документация


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на MTБ на Областно Пътно Управление-Стара Загора"

Документация


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич"

Документация 

Въпроси и отговори 53-00-1919 от 15.02.2013 г.

Въпроси и отговори 53-00-1954 от 18.02.2013 г.

Въпроси и отговори 53-00-2713 от 06.03.2013 г.

Въпроси и отговори 53-00-3498 от 25.03.2013 г.

Въпроси и отговори 53-00-3520 от 25.03.2013 г.

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: "Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”

 

Документация

Приложения

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


 

Документация в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: "АМ "СТРУМА" ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000" с два обособени подобекта, както следва: Подобект № 1: Усилване на земната основа с механична стабилизация на обособени участъци по трасето на обекта в резултат на форсмажорни обстоятелства. Подобект № 2: Допълнителни Земни и Пътни работи в т.ч. доставка на материал по приложено километрично описан участък от трасето на АМ "Струма", Лот 1 "Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до км 322+000", от км 314+790 до км 315+380."

 

Документация - част 1

Документация - част 2


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ПЪТ IІ-44 "СЕВЛИЕВО-ГАБРОВО”, ОБХОД С. ПОПОВЦИ, I – ВИ ЕТАП ОТ КМ 23+900 ДО КМ 25+339 II-РИ ЕТАП ОТ КМ 25+339 ДО КМ 25+821

Документация

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори


 

Документация  за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Проектиране и строителство на обект:  ”Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП” участък 1 от км 1 + 000 до км 32 + 447”

Документация и приложения

Въпроси и отговори 


 

Документация в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството по проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: "Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”

Документация 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ  “Струма”, ЛОТ 2 Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“

Документация

Приложения - част 1

Приложения - част 2

Приложения - част 3

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg