Купете е-винетка: bgtoll.bg

Публични покани - 2014 г.

Публична покана и приложения към нея с предмет:
Определяне на изпълнител за осигуряване на зимно поддържане и аварийно-възстановителни работи на Автомагистрала „Хемус“

30.12.2014


Публична покана и приложения към нея с предмет:

Избор на изпълнител за изготвяне на 10 броя типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения

16.12.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет:

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект:
Проект „България - Транзитни пътища V” път І-7 – гр. Силистра – гр. Шумен

10.12.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонер касети за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”

08.12.2014 г.


 

Публична покана и приложения към нея с предмет:

Доставка на климатична техника - 4 (четири) броя за нуждата на ОПУ-Кюстендил

27.11.2014 г. 

Приемопредавателен протокол, платежно нареждане и фактура - 19.12.2014 г.


 

Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Доставка на нова и неупотребявана техника на нуждите на ЦА на АПИ”

26.11.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на северен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” по обособена позиция 5 - ОПУ Силистра.”

 26.11.2014 г.

Протокол - 19.12.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала “Хемус” на територията на ОПУ Шумен, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

7.11.2014 г.


 Публична покана и приложения към нея с предмет:
Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура

6.10.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет:

"Доставка на въглища и дърва за отопление, за нуждите на АПИ - ОПУ Видин, за отоплителен сезон 2014-2015 г."

2.10.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея с предмет:
"Доставка на дърва и въглища за отопление" за нуждите на ОПУ Враца

2.10.2014 г.Публична покана и приложения към нея с предмет:

"Доставка на дърва за огрев за нуждите на АПИ - ОПУ - Стара Загора"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 30.09.2014 г. 

Протокол за избор на изпълнител - 20.10.2014 г.

Договор за доставка - 29.10.2014 г.

Информация за извършено плащане по договора за доставка - 2.12.2014 г.

Информация за приключване на договор за доставка - 17.11.2014 г.

Информация за връщане на гаранцията за изпълнение по договора - 17.12.2014 г.Публична покана и приложения към нея с предмет:

"Доставка на въглища за отопление за нуждите на АПИ - ОПУ - Стара Загора"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

30.09.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на въглища за отопление за нуждите на АПИ - Областно пътно управление - Велико Търново за отоплителен сезон 2014 - 2015 г."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.09.2014 г.

Протокол - 13.10.2014 г.

Договор за изпълнение на доставка - 28.10.2014 г.

Приложение към договор - 1.12.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на дърва за отопление за нуждите на Областно пътно управление - София"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.09.2014 г.

Протокол за прекратяване на обществената поръчка - 8.10.2014 г.


 Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на въглища за отопление за нуждите на Областно пътно управление - София"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.09.2014 г.

 

Протокол за прекратяване на обществената поръчка - 8.10.2014 г.

 


Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.09.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-11431 от 03.10.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-11432 от 03.10.2014 г.

Публичната покана е оттеглена на 6.10.2014 г.
и е публикувана нова поръчка.


 

Публичната покана и приложения към нея с предмет:
„Доставка на въглища за отопление за нуждите на Областно пътно управление - Русе“


 

 

  ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.09.2014 г.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - 18.11.2014 г.

Договор - 19.11.2014 г.

ПЛАЩАНЕ - 03.12.2014

 


 Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Търговище с предмет:

„Доставка на въглища за отопление за нуждите на АПИ – ОПУ Търговище за отоплителния сезон 2014-2015 г.”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.09.2014 г. 


Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Търговище с предмет:

„Доставка на дърва за отопление за нуждите на АПИ – ОПУ Търговище за отоплителния сезон 2014-2015 г.”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.09.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Перник с предмет:

 

"Доставка на въглища и дърва за отопление за нуждите на АПИ-ОПУ Перник за отоплителен сезон 2014/2015 г. в две позиции:

 Позиция №1 "Доставка на въглища"

Позиция №2 "Доставка на дърва за отопление" 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.09.2014 г.

Уведомление за отваряне на оферти - 6.10.2014 г.

Протокол от работата на комисия за обществена поръчка - 7.10.2014 г.

Договор - 29.10.2014 г.

Плащане - 08.12.2014 г.

Информация за приключване на договор - 08.12.2014 г.


 

  Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Пазарджик с предмет:

"Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014 -2015 г. на ОПУ гр. Пазарджик"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2014 г.

 

Протокол от работата на комисия за обществена поръчка - 7.10.2014 г.

Договор за доставка - 13.10.2014 г.


 

 Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Габрово с предмет:

"Доставка на дърва за отопление за нуждите на ОПУ- Габрово, както следва: - За снегоринна база "Узана" – 25 куб.м. - За районна база за поддържане "Етъра" - 7 куб.м. - За кантон "Шипка" - 8 куб.м."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2014 г.

 

Покана 6.11.2014 г.

Договор 20.11.2014 г.

Протокол 7.11.2014 г.

Справка плащания 17.12.2014 г.

Информация за приключване на договора за доставка - 19.12.2014 г.

 


 

 Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Бургас с предмет:

"Изработване на технически проект за ремонтно-възстановителни работи на обект:"Път ІІ-99 "Бургас-Царево" надлез при км 3+453/Ченгене скеле, мост при км 20+504/п. в. Созопол/ и надлез при км 43+249/п. в. Приморско/и упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове на всички части на техническия проект"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 10.10.2014  г.

Договор за изработване на технически проект за ремонтно-възстановителни работи - 7.11.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Сливен с предмет:

"Доставка на дърва за отопление"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  23.09.2014 г.

 


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Ямбол с предмет:

"Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, при спазване на действащата нормативна уредба и техническите предписания на контролните органи, за обект: едноетажна масивна сграда катнон със ЗП от 120 кв. м., едноетажна масивна сграда -навес със ЗП от 90 кв. м., находящи се в ПИ 240, кв. 28 по плана на с.Добрич, общ.Елхово"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 3.09.2014 г.

 

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на представените оферти - 17.09.2014 г.

Договор - 17.09.2014 г.

Информация по чл.22б,ал.2,т.14 ЗОП - 3.12.2014 г.

Информация по чл.22б,ал.2,т.16 ЗОП - 3.12.2014 г.

Информация за приключване на договор - 09.12.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет:

”Доставка на климатична техника – 9 (дeвет) броя  за нуждата на  ОПУ – Видин“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 23.07.2014 г.

 

Въпроси и отговори - 29.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 06.08.2014 г.

 


Публична покана и приложения към нея с предмет:
Доставка на климатична техника – 6 /шест/ броя за нуждата на ОПУ-Стара Загора 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 18.07.2014 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 28.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 31.07.2014 г. 

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 18.08.2014 г.

Основна информация -22.12.2014 г.

Информация плащане по договора -_22.12.2014 г.

Информация приключване на договор -_22.12.2014 г.

Връщане гаранция за изпълнение -22.12.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Разград с предмет:

"Доставка на климатична техника - 2 (два) броя за нуждата на ОПУ-Разград"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

11.07.2014 г.

 

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 25.07.2014 г. 

 


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Плевен с предмет:

 "Доставка с включен монтаж и гаранционно обслужване на 4 (четири) броя инверторни климатици"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

08.07.2014 г.

Протокол от комисията за избор на изпълнител от 16.07.2014 г.

Договор - 29.07.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

"Доставка на телевизори 24 бр. за нуждите на школа за квалификация и преквалификация на служители на АПИ в гр. Несебър”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

01.07.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

"Доставка на климатична техника - 4 (четири) броя за нуждата на ОПУ-Смолян"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

30.06.2014 г.

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител от 18.07.2014 г.

Договор - 11.08.2014 г.


 

Публична покана  и приложения към нея на ОПУ Монтана с предмет:
„Доставка на климатична техника – 4 (четири) броя климатици, включително доставка и монтаж"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.06.2014 г.


 

Публична покана  и приложения към нея с предмет:
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/
на обект: „Пропадане на пътно платно при км 4+250 на републикански път ІІІ-4404 „Габрово-Трънито-Дебел дял”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.06.2014 г.


 

Публична покана и приложения към нея с предмеТ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на 9 броя типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения”.

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.06.2014 г.


Публична покана и приложения към нея с предмет: „Проучвателно - проектантски работи свързани с изработване на Технически проект за възстановяване и укрепване на откоси в участъците от км 74+950 до км 75+000 и от км 75+850 до км 75+910,
дясно на републикански път ІІ - 15 „Мизия - Оряхово”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.06.2014 г.


Публична покана и приложения към нея  на ОПУ-Сливен за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на климатична техника -2 (два) броя за нуждите на ОПУ-Сливен”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.06.2014 г. 

Протокол и договор - 2.12.2014 г.

 

 

Информация за датите и основанието за освобождаването, на гаранция за изпълнение на договор №РД-37-1/16.07.2014 г. по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП:

- Освобождаване на гаранция за изпълнение на 28.10.2014 г.

с основание - чл.6, ал.2 от Договор № РД-37-1/16.07.2014г. с предмет "Доставка на климатична техника 2(два) броя за нуждите на ОПУ-Сливен - към "МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП" ООД, гр.София, ЕИК201472746 - 40 лв. /четиридесет лева/.

 


Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Ямбол с предмет:

"Доставка на климатична техника- 2 (два) броя за нуждите на ОПУ-Ямбол"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.06.2014 г.

Договор

Протокол

 


Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Бургас с предмет:

"Доставка с включен монтаж и гаранционно обслужване на 28 броя климатици"

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.06.2014 г.

 

Въпроси и отговори - 26.06.2014 г.
 


  

Публична покана и приложенията към нея за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на софтуер за управление на собственост и автотранспорт в системата на АПИ”

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

20.06.2014 г.


Публична покана и приложения към нея на ОПУ - Монтана с предмет:

„Правно обслужване на ОПУ Монтана”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.06.2014 г.

Протокол на комисията за избор на изпълнител - 30.06.2014 г.


 

Публична покана и приложения към нея на ОПУ - Пазарджик с предмет: 

„Разработване на технически проект за определяне на необходимите строително - монтажни работи по отстраняване на повреди и разрушения, в резултат на проливните дъждове в периода 24-25.04.2014 г. на Републикански път ІІ-37 "Пещера - Батак" в участъка от км 152+470 до 160+675”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

18.06.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея с предмет:

Проучвателно-проектантски работи за стабилизиране на откоси на републикански път ІІІ-866 „Смолян - Стойките - Широка Лъка -Михалково - Кричим - Стамболийски“ при км 98+900 и км 102+000, ляво“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

17.06.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

Доставка на офис техника за нуждите на АПИ“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

17.06.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Изработка на софтуер за управление на собственост и автотранспорт в системата на АПИ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

16.06.2014 г.

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА НА 20.06.2014 г.

ЛИНК КЪМ НОВАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

20.06.2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

14.07.2014 г.

 


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ Перник с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на дейности по ремонт на фуги на надлез на ж. п. линия на км 83+200 на път I-6 „Гюешево - София”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

03.06.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Проучвателно - проектантски работи на проявил се срутищен процес на републикански път ІІ - 86 (Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Смолян - граница Гърция” при км 43+650, дясно”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

20.05.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на дейности по обезопасяване на падащи камъни на участък от км 78+300 до км 78+650 на път I-6 „Гюешево - София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 “Граница Кюстендил – Жедна – Извор – Земен – Враня стена - Габрашевци

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.05.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Закупуване на 100 бр. измервателни колела за нуждите на областните пътни управления към АПИ”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

08.05.2014 г. 


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 24.501 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кърджали на път І-5 /Е85/ „Кърджали – ГКПП Маказа“ участък от км 345+037 до км 367+170 и пътна връзка „Фотиново“ участък от км 0+00 до км 2+368“

 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 28.03.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

"Извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър по проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще", акроним на проекта AccessNet, подпроект:"Рехабилитация на път II 86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)".

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

18.03.2014 г.Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на проект за трайно укрепване и изпълнение на съответните строително-монтажни работи на участъка от път III-591 Крумовград – яз. Студен кладенец” на км 13+100”

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

18.03.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект” за участъци:
Път І-1 „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км;
Път І-1 „Монтана – Враца” от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км."

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.03.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на допълнителни инженерно - геоложки проучвания, оценка на устойчивостта на откосите и технически предложения за преминаване на трасето на автомагистрала „Струма” Лот 2 в участъка от км 330+580 до км 331+280 и от км 331+760 до км 332+300 без да се излиза от одобрения Парцеларен план”.

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.02.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея с предмет:

Изработване на експертни становища във фази: идеен и технически проект за посочените пътни участъци, разделени на обособени позиции както следва: Обособена позиция 1, включваща: 1. Път І-1 „Видин – Димово“от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км; 2. Път І-1 „Димово – Бела - Ружинци“от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км.; Обособена позиция 2, включваща: 1. Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км.; 2. Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.02.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Път III-591 Крумовград – яз. Студен кладенец на км 13+100, област Кърджали

 ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

11.02.2014 г.Публична покана и приложенията към нея с предмет:

 

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 24,501 км републикански път, стопанисван от АПИ – ОПУ Кърджали"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 06.02.2014 г.


Публична покана и приложенията към нея с предмет:

„Избор на изпълнител на дейност публичност и визуализация на проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 28.01.2014 г.

 


Публична покана и приложенията към нея на ОПУ-Варна с предмет: 

„Доставка на дърва за отопление“ 

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

17.01.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата - 31.01.2014 г.


 

Публична покана и приложенията към нея на ОПУ - Пазарджик с предмет: 

“Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013-2014 г. на ОПУ гр. Пазарджик"

ЛИНК КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

06.01.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg