Купете е-винетка: bgtoll.bg

Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки - до 1-ви октомври 2014 г.

Договори действащи към 1-ви октомври 2014 г.


Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки -

до 1-ви октомври 2014 г.


„Определяне на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 "Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км,  област Търговище”

Документация

 Уведомление

 Уведомление - 28.11.2013 г.

52-00-13562 от 27.11.2014 г. & Решение за промяна №245 от 27.11.

 Въпроси и отговори - 53-00-13648 от 28.11.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ ІІ-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309”

Документация

Приложения - част 1

Приложения - част 2

Решение

Обявление 

30.09.2014 г.

 

Въпроси и отговори:

53-00-11964 от 16.10.2014 г. 

53-00-12330 от 27.10.2014 г.

53-00-12396 от 28.10.2014 г.

53-00-12631 от 03.11.2014 г.

53-00-12712 от 04.11.2014 г.

 

 

Протокол 1.1. и 1.2. - 6.01.2015 г.

Протокол 1.3 - 20.01.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 18.06.2015 г.

Протокол 2 - 10.07.2015 г.

Протокол 3 - 10.07.2015 г.

Решение за прекратяване - 10.07.2015 г.

Протокол 4 - 02.09.2015 г.

Решение №200 за определяне на изпълнител - 02.09.2015 г.

ПРЕПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА ТУК


 

"Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 “Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян”

Документация

Уведомление

Уведомление - 53-00-2900 - 12.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3603_oт_27.03.2014 г.

Уведомление - 04.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно пътно управление Бургас за следните обекти: РПС Средец, БП „Каваци”, общ.Созопол, обл.Бургас, БП Вълчаново ханче, общ.Средец, обл.Бургас, Централен склад в Промишлена зона Юг, гр.Бургас и ПБ Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас”

Документация

25.09.2014 г.

Промяна в датата на отваряне на офертите  - 30.09.2014 г.

Решение за прекратяване на процедурата - 24.11.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“;
Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“;
Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”.

Документация

Решение

Обявление

26.09.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-11408 от 3.10.2014 г. и Приложение 1

53-00-11493 от 6.10.2014 г. и Приложение 14.1 14.2 и 14.3 - Техническа спецификация

53-00-11708 от 10.10.2014 г.

53-00-11728 от 10.10.2014 г.

53-00-11729 от 10.10.2014 г.

53-00-11784 от 13.10.2014 г.

53-00-11785 от 13.10.2014 г.

53-00-11851 от 14.10.2014 г.

Протокол № 1 от работата на комисията от 29.10.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти 13.11.2014 г.

Протокол 2 от 13.11.2014 г.

Протокол 3 от 18.11.2014 г.

Решение 239 от 18.11.2014 г.

Протокол № 3.1 от 25.11.2014 г.

Решение № 247 от 02.12.2014 г. за обособена позиция № 2

Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 - 18.12.2014 г.

Преписката продължава тук


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 2) с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонер касети за нуждите на АПИ” с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали”;
Обособена позиция 2 – „Доставка на копирна хартия“;
Обособена позиция 3 – „Доставка на тонер касети“.

Документация

Обявление

Решение

19.09.2014 г.

Въпроси и отговори -  29.09.2014 г.

55-00-11539 от 07.10.2014 г.

55-00-11683 от 09.10.2014 г.

53-00-11698 от 10.10.2014 г.

 

Писмо  - 4.11.2014 г.

Протокол 1.1 и Протокол 1.2 - 4.11.2014 г.

Писмо и Протокол 2 - 17.11.2014 г.

Протокол 3 - 19.11.2014 г.

Решение № 250  за прекратяване на процедурата - 8.12.2014 г.

Протокол - 23.12.2014 г.

 


 

Документация за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 2) с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала „Хемус” - ОПУ София, ОПУ Ловеч и автомагистрала „Тракия” на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив  и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ
Етап І – Предварителен подбор

Документация

Обявление

Решение

17.09.2014 г.

 

Въпроси и отговори - 18.09.2014 г.

Протокол-1 от 10.10.2014 г.

Протокол-2 от 10.10.2014 г.

Решение 221 от 10.10.2014 г.

Покана за оферта и приложения към нея от 24.10.2014 г.

Писмо - 5.11.2014 г.

Решение №228 от 11.11.2014 г.

Протокол-3 от 4.11.2014 г.

Протокол-4 от 10.11.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 87 “Рехабилитация и реконструкция на път II-11 „Видин-Лом-Козлодуй“ от км 46+931 до км 49+614 и на път II-81“Монтана-Лом“ от км 143+320.80 до км 146+388.80, с обща дължина 5.75 км, област Монтана”


Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 17.09.2014 г.

Въпроси и отговори - 19.09.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 87 Рехабилитация и реконструкция на път II-11 „Видин-Лом-Козлодуй“ от км 46+931 до км 49+614 и на път II-81 “Монтана - Лом“ от км 143+320.80 до км 146+388.80, с обща дължина 5.75 км, област Монтана”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 86 “Рехабилитация и реконструкция на път III-4082 “Чешма – Кесарево” от км 23+300 до км 40+650, с обща дължина 17.350 км, област Велико Търново”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Решение № 170 от 14.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 86 Рехабилитация и реконструкция на път III-4082 „Чешма - Кесарево„ от км 23+300 до км 40+650, с обща дължина 17.350 км, Област Велико Търново”
 
Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 85 “Рехабилитация и реконструкция на път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Решение №169 от 14.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 „Камен – Драганово” от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново”
 
Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 84 “Рехабилитация и реконструкция на път III-707 “Път I-6-Стралджа-Път II-53 ” от км 0+000.00 до км 10+186.76 и от км 10+825.74 до км 36+101.80, с обща дължина 35.46 км, област Ямбол“

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Решение № 167 от 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори:
53-00-11769 от 13.10.2014 г.

53-00-12608 от 03.11.2014 г.

53-00-12833 от 07.11.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 84 Рехабилитация и реконструкция на път III-707 “Път I-6-Стралджа-Път II-53 ” от км 0+000.00 до км 10+186.76 и от км 10+825.74 до км 36+101.80, с обща дължина 35.46 км, област Ямбол”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за строителство на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 83 “Рехабилитация и реконструкция на път ІII-4009 “(І-4) Лиляк – Александрово – Пресиян – Долна Кабда - (ІІІ-409)” от км 0+000 до км 25+076,84, с обща дължина 25.076 км, област Търговище“

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Решение № 166 от 14.07.2014 г.

 

Въпроси и отговори:

53-00-12497 от 30.10.2014 г.

53-00-12609 от 03.11.2014 г.

 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 83 рехабилитация и реконструкция на път ІII-4009 “І-4 Лиляк – Александрово – Пресиян – Долна Кабда – (ІІІ-409)“ от км 0+000 до км 25+076,84“, с обща дължина 25.076 км, област Търговище”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 82 “Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ – 235 “Път II-23-Окорш-Паисиево-Звенимир-Вълкан-Листец-Подлес-Главница” от км 0+000 до км 25+178.92”, с обща дължина 25.179 км, област Силистра“

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-11018 от 23.09.2014 г.

53-00-11214 от 29.09.2014 г.

55-00-11519 от 07.10.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 82 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ – 235 “Път II-23 – Окорш-Паисиево-Звенимир-Вълкан-Листец-Подлес-Главница” от км 0+000 до км 25+178.92, с обща дължина 25.179, област Силистра”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 81 Път ІІІ-402 /I-4/ - Борима – Дълбок Дол – Гара Добродан /III-35/ от км 0+049.63 до км 30+337.03, с дължина 30.29 км, област Ловеч”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 13.10.2014 г.

Въпроси и отговори - 22.10.2014 г.

Въпроси и отговори - 30.10.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001.Лот 81 рехабилитация и реконструкция на  път ІІІ-402 „I-4 - Борима – Дълбок Дол – Гара Добродан II-35” от км 0+049.63 до км 30+337.03, с обща дължина 30.29 км, област Ловеч”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 80 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-504 „Самоводене – Обединение” от км 0+000 до км 26+056.4, с обща дължина 26.056 км, област Велико Търново”.

Документация

Приложение:

І частІІ част.

 

01.07.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 80 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-504 „Самоводене – Обединение” от км 0+000 до км 26+056.4, с обща дължина 26.056 км, област Велико Търново”.

Документация

Приложение:

І частІІ част.

 

01.07.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 79 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-207 "І-2-(о.п.Шумен - Девня) - Ветрино - Границата ОПУ Варна - Тервел - границата ОПУ Силистра" от км  8+877.8 до км 15+580.75 и от км 51+848 до км 63+864.69, с обща дължина 18.720 км, области Варна и Добрич

Документация

Приложение:

І частІІ част

01.07.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 79 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-207  "І-2-(о.п.Шумен-Девня)-Ветрино-Границата ОПУ Варна-Тервел-границата ОПУ Силистра" от км  8+877.8 до км  15+580.75 и от км 51+848 до км 63+864.69, с обща дължина 18.720 км, области Варна и Добрич

Документация

Приложение:

І частІІ част.

01.07.2014 г. 

Решение № 164 от 14.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 78 “Рехабилитация и реконструкция на участъка от път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, с дължина 15.479.38 км, област Ловеч”

Документация

Приложение 

01.07.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 78 рехабилитация и реконструкция на път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, с дължина 15.479.38 км, област Ловеч”

Документация

Приложение 

01.07.2014 г. 

Решение № 168 от 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-11492 - 06.10.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 77 „Рехабилитация и реконструкция на път III-1003 "Драгичево - Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+339.20, с обща дължина 9.339 км, област Перник“

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 16.09.2014 г.

Въпроси и отговори - 30.09.2014 г. и приложения

Въпроси и отговори - 06.10.2014 г.

Въпроси и отговори - 13.10.2014 г.

Въпроси и отговори - 15.10.2014 г.

 


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителство на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 77 Рехабилитация и реконструкция на път III-1003 "Драгичево - Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+339.20, с обща дължина 9.339 км, област Перник”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 76 “Рехабилитация и реконструкция на път III-235 – “Път II-21 – Зафирово – разклон Долно Ряхово – Малък Преславец – Пристанище Малък Преславец” от км 39+117 до км 53+023, с обща дължина 13.906 км, област Силистра“

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

 

Въпроси и отговори - 8.09.2014 г.

Въпроси и отговори - 11.09.2014 г.

 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителство на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 76 Рехабилитация и реконструкция на път III-235 – “Път II-21 – Зафирово – разклон Долно Ряхово – Малък Преславец – Пристанище Малък Преславец” от км 39+117 до км 53+023, с обща дължина 13.906 км, област Силистра”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 75 „Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 „Разклон с път II-23-Руйно-Яребица-Главиница” от км 0+000 до км 6+208.68, с обща дължина 6.208 км, област Силистра”

Документация

Приложение

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-10396 от 04.09.2014 г. и приложениe

53-00-10430 от 05.09.2014 г.


 Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 75 „Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 „Разклон с път II-23-Руйно-Яребица-Главиница” от км 0+000 до км 6+208.68, с обща дължина 6.208 км, област Силистра”.

Документация

Приложение

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 7Рехабилитация и реконструкция на път II-59 Момчилград - Крумовград, от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+439“, с обща дължина 12.123 км, област Кърджали”

Документация

Приложение:

І частІІ част.

01.07.2014 г.

Решение № 172 от 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 10.09.2014 г. ; Приложение - 10.09.2014 г.


 Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 74  Рехабилитация и реконструкция на път II-59 Момчилград - Крумовград” от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548- км 30+439, с обща дължина 12.123 км, област Кърджали”

Документация

Приложение:

І частІІ част.

01.07.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 73 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-12 "о. п. Видин-Брегово-граница р. Сърбия" от км 0+250.8 до км 8+841.1, с обща дължина 8.59 км, област Видин"

Документация

Приложение:

І частІІ част.

01.07.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 73 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-12  "о. п. Видин - Брегово - граница р. Сърбия" от км 0+250.8 до км 8+841.1 , с обща дължина 8.59 км, област Видин”

Документация

Приложение:

І частІІ част.

01.07.2014 г.

Преписката продължава тук


 Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 72 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-818 „Долно Церовене – Дългоделци – Якимово - Вълчедръм” от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, с обща дължина 19.683 км, област Монтана”

Документация

Приложение:

І частІІ частІІІ част.

01.07.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 72 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-818 „Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм” от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, с обща дължина 19.683 км, област Монтана”.

Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Документация

Приложение:

І частІІ частІІІ част.

 

01.07.2014 г.

Решение за промяна № 165 от 14.07.2014 г.

 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски Манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“.

Финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Документация

Приложение:

І частІІ частІІІ част.

01.07.2014 г.

Решение № 173 от 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори:

№ 53-00-10993 от 23.09.2014 г.

№ 53-00-12009 от 17.10.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил”.

 

Финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

Документация

Приложение:

І частІІ частІІІ част.

01.07.2014 г. 

Решение № 171 от 14.07.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, които Агенция „Пътна инфраструктура” ще реализира в рамките на предстоящия Проект „Транзитни пътища VI”, по девет обособени позиции.

Обособена позиция № 1: Област София

Автомагистрала „Хемус“ - участък 1от км 8+640 до км 45+000. Дължина 36.540 км; участък 2 от км 49+000 до км 64+000. Дължина 15.000 км

Общо за обособената позиция – 51.540 км

 

Обособена позиция № 2: София град

Път ІІ-18 София Северна дъга от км 6+308 до км 35+050. Дължина 28.742 км

Общо за обособената позиция – 28.742 км

 

Обособена позиция № 3: Области Сливен и Стара Загора

Път ІІ-57 „Стара Загора – Раднево” – път ІІ-55 - участък 1 от км 0+000 до км 11+073. Дължина 11.073 км; участък 2 от км 12+337 до км 40+550. Дължина 28.213 км

Общо за обособената позиция – 39.286 км

 

Обособена позиция № 4: Област Бургас

Път І-9 „Обзор – Слънчев бряг” от км 165+900 до км 199+048. Дължина 33.148 км

Общо за обособената позиция – 33.148 км

 

Обособена позиция № 5: Област Стара Загора

Път ІІ-56 „Шипка – Горно Сахране – Раковски” от км 0+000 до км 71+600. Дължина 71.600 км

Общо за обособената позиция – 71.600 км

 

Обособена позиция № 6: Област Пловдив

Път ІІ-64 „Карлово – Пловдив” - Участък 1 от км 0+000 до км 9+800. Дължина 9.800 км; Участък 2 от км 49+888 до км 52+300. Дължина 2.412 км

Път І-6 „София – Карлово – Сливен” - участък 1 от км 242+860 до км 254+340. Дължина 11.480 км; участък 2 от км 256+900 до км 264+840. Дължина 7.940 км

Общо за обособената позиция: 31.632 км

 

Обособена позиция № 7: Област Хасково

Път ІІ-76 „Тополовград – Българска поляна – Богомил – Харманли” -  участък 1 от км 24+380 до км 60+524. Дължина 36.144 км; участък 2 от км 64+066 до км 65+849. Дължина 1.783 км

Общо за обособената позиция: 37.927 км

 

Обособена позиция № 8: Област Бургас, Път ІІ-99 „Царево – Малко Търново” от км 56+860 до км 114+060. Дължина 57.200 км

Общо за обособената позиция: 57.200 км

 

 Обособена позиция № 9: Област Видин

Път ІІ-14 „Видин – Кула – Връшка чука- граница Сърбия” от км 0+000 до км 41+700.  Дължина 41.700 км

Път ІІ-12 „Видин – Иново – Брегово – граница Сърбия” от км 8+841 до км 25+987. Дължина 17.146 км

Общо за обособената позиция: 58,846 км

 

Документация

 

01.07.2014 г.

 

Въпроси и отговори:

53-00-11834 от 14.10.2014 г.

53-00-12056 от 20.10.2014 г. 

53-00-12328 от 27.10.2014 г.  и приложение 2.1

53-00-12910 от 10.11.2014 г.

Решение № 232 за прекратяване на процедурата от 14.11.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на Изпълнител за обект: Проект „Транзитни пътища V”, Лот 24 – Участък 1 – Рехабилитация на Път III - 822 Самоков – Ихтиман от км 1+950 до км 35+575,49; Участък 2 – Рехабилитация на Път III - 8223 Живково (Ихтиман)-Веринско ( п.в. АМ „Тракия“) от км 0+000 до км 6+700

Документация

Приложения

01.07.2014 г.

Въпроси и отговори:
53-00-9315 от 08.08.2014 г.  и приложения

53-00-9414 от 08.08.2014 г.

53-00-9721 от 18.08.2014 г.

53-00-10071 от 26.08.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 199 от 29.08.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект „Транзитни пътища V” Лот 24 – Участък 1 – Рехабилитация на Път III - 822 Самоков – Ихтиман от км 1+950 до км 35+575,49 и Участък 2 – Рехабилитация на Път III - 8223 Живково (Ихтиман)-Веринско ( п.в. АМ „Тракия“) от км 0+000 до км 6+700”

Документация

Приложения

01.07.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 200 от 29.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 


„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект:  Проект „Транзитни пътища - V“ - Лот 15Б – Рехабилитация на път ІІ-86 „Пловдив - Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150 и проектиране и изграждане на пътен възел „Горни Воден“ при км 24+170 и подлез при км 22+980“

Документация

Приложение:

І частІІ частІІІ частІV частV частVІ частVІІ част.

30.06.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 198 от 29.08.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за обект: Проект „Транзитни пътища - V“ - Лот 15Б – Рехабилитация на път ІІ-86 „Пловдив - Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150 и проектиране и изграждане на пътен възел „Горни Воден“ при км 24+170 и подлез при км 22+980“

Документация

 

Приложение:

І частІІ частІІІ частІV частV частVІ частVІІ част.

30.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-10004 от 25.08.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 197 от 29.08.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за анализ, разработване и внедряване на две електронни административни услуги от четвърто ниво” 

в изпълнение на договор № 13-31-3/24.04.2014 г.- Дейност 2 по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Документация - 30.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 28.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 01.08.2014 г.

Въпроси и отговори - 08.08.2014 г.

Въпроси и отговори - 11.08.2014 г.

Въпроси и отговори - 18.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор)  на обект Проект „Транзитни пътища V” Лот 27Б – Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София-Пловдив), от км 119+200 до км 133+600, включително всички големи съоръжения и връзки на пътните възли: Пътен възел „Бенковски“, „Пловдив-Запад“, „Пловдив-Север“ и „Пловдив-Изток“.

Документация

Приложение

30.06.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект „Транзитни пътища - V“ Проект „Транзитни пътища V”, Лот 7 Проектиране, рехабилитация, реконструкция и ново строителство на:

Участък 1 – Път II-53 „Ямбол – Средец“ от км 144+575 до км 184+727,74
Участък 2 – Път II-53 „Ямбол – Средец“ от км 184+727,74 до км 214+544+95

 

Документация

Приложение:

  І част;  ІІ частІІІ частІV частV частVІ част 

30.06.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 196 от 29.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Определяне на изпълнител за проектиране, рехабилитация, реконструкция и  ново строителство на обект: Проект „Транзитни пътища V”, Лот 7:

Участък 1 – Път II-53 „Ямбол – Средец“ от км 144+575 до км 184+727,74;

Участък 2 – Път II-53 „Ямбол – Средец“ от км 184+727,74 до км 214+544+95.

Финансиран със заемни средства от Европейската инвестиционна банка, съгласно Финансов договор Fi 24.083, подписан от и между ЕИБ и Република България на 3 август 2007 г. в Люксембург и на 27 август 2007 г. в София и последващи Изменения №1 и  №2.

Документация

Приложение:

  І част;  ІІ частІІІ частІV частV частVІ част

 30.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-8491 от 21.07.2014 г. и Приложения - 21.07.2014 г.

53-00-8795 от 25.07.2014 г. и Приложения - 25.07.2014 г.

53-00-9005 от 01.07.2014 г. и Приложения - 01.07.2014 г.

53-00-9197 от 05.08.2014 г.

53-00-9618 от 14.08.2014 г.

53-00-10003 от 25.08.2014 г.

53-00-10017 от 25.08.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 195 от 29.08.2014 г.

 


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности на МТБ на Агенция „Пътна инфраструктура“ по обособени позиции: Обособена позиция 1:   „ОПУ – Ямбол – Административна сграда ОПУ Ямбол; Обособена позиция 2:  „ ОПУ – Сливен – База за ОМП в гр. Нова Загора; Обособена позиция 3: „ ОПУ – Благоевград , ремонт на Кантон в с. „Марикостиново“; Обособена позиция 4:   „ОПУ – Пазарджик – БКПК и снегоринна база Юндола; Обособена позиция 5:  „ ОПУ – Варна – База за квалификация и преквалификация на пътни кадри; Обособена позиция 6:  Сграда на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Ремонт на етажи 2-ри, 3-ти и 7-ми;

Документация - 30.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 18.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 25.07.2014 г.

Приложение - 25.07.2014 г.

Решение за прекратяване №227 от 04.11.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за създаване на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с Eвропейската директива INSPIRE, правилата за прилагане и закона за достъп до пространствени данни”

Документация - 30.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-7931 от 09.07.2014 г.

Променена документация с решение № 163 от 14.07.2014 г.

Решение № 163 от 14.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 21.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 22.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 25.07.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Документация

30.06.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект Транзитни пътища V Лот 23Б –

Участък 1 – Рехабилитация на Път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633

Участък 2 – Проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450, път III-6205 „/Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627” от км 0+000 до км 5+100;

Участък 3 - Проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил – Перник от км 34+385 до км 44+303.10

Документация

30.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-9376 от 08.08.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата № 203 от 01.09.2014 г.

 


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект „Транзитни пътища - V“Лот 15А - Рехабилитация на път ІІІ-804 „Поповица - Асеновград“, от км 0+000 до км 20+442,71“

Документация

Приложение

30.06.2014 г.

Въпроси и отговори

53-00-9007 от 01.08.2014 г.

 


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Автомагистрала „Люлин” от км 0+000 до км 19+495,  път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и Автомагистрала „Струма“ от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км Обособена позиция № 2: Автомагистрала „Тракия” от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км

Документация

30.06.2014 г.

 

Информация за гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

Във връзка със сключен Договор № РД-38-9/28.11.2014г. с изпълнителя ДЗЗД „МАГИСТРАЛИ 2014” (с участници: „ПСТ Холдинг” ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс-Р“ ООД  и „Зебра” ООД)  и Писмо изх. № 53-00-13774/02.12.2014 г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки на 08.12.2014 г. е върната в оригинал на участника ДЗЗД „МАГИСТРАЛИ 2014”, представената от него банкова гаранция за участие в процедурата. - 8.12.2014 г.


 

 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 2) с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали „Хемус” и „Марица” на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Хасково , стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация

30.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-8508 от 21.07.2014 г. 

Решение за промяна № 177 от 21.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-8755 от 25.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-8882 от 29.07.2014 г.

Решение за класиране №237 от 17.11.2014 г.

 

Информация за гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

Във връзка със сключен Договор № РД-38-22/05.12.2014 г. с изпълнителя ДЗЗД "АБ-МАРИЦА" (с участници: "АБ" АД и "Бургас Пътстрой" АД,)  и Писмо изх. № 53-00-13984/08.12.2014 г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки  на 08.12.2014 г. е върната в оригинал на участника ДЗЗД "АБ-МАРИЦА", представената от него банкова гаранция за участие в процедурата. - 8.12.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: „Път І–1 (Е-79) Мездра – Ботевград  Лот 2, от км 161+367 до км 174+800”

Документация

Приложения

27.06.2014 г.

Въпроси и отговори

53-00-8794 от 25.07.2014 г.

53-00-8902 от 29.07.2014 г. и Приложения - 29.07.2014 г.

53-00-9038 от 01.08.2014 г.

53-00-9202 от 05.08.2014 г.

53-00-9286 от 07.08.2014 г.

 

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване:

53-00-9627 от 14.08.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: „Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 1, от км 174+800 до км 194+122”

Документация

Приложения

27.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-8749 от 25.07.2014 г.

53-00-9054 от 01.08.2014 г.

53-00-9201 от 05.08.2014 г. и Приложение: Ведомости озеленяване - 05.08.2014 г.

53-00-9501 от 12.08.2014 г.

 

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване: 

53-00-9626 от 14.08.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ за нуждите на АПИ–невъоръжена физическа охрана на административната сграда на ОПУ-Силистра и охрана чрез СОТ на три обекта, находящи се в гр. Силистра, гр. Тутракан и гр. Дулово” 

Документация 

27.06.2014 г.

Договор за изпълнение №АИО-05-06 от 6.11.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга (оценка на съответствието и строителен надзор) във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект „Път І-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 2, от км 161+367 до км 174+800”

Документация

27.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-8904 от 29.07.2014 г.

53-00-9124 от 04.08.2014 г.

53-00-9531 от 12.08.2014 г.

Уведомление - 20.08.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Определяне на изпълнител на консултантска услуга (оценка на съответствието и строителен надзор) във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект „Път І-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 1, от км 174+800 до км 194+122”

Документация

27.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-8905 от 29.07.2014 г.

Уведомление - 20.08.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на ОПУ - Сливен:

„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно пътно управление Сливен по обособени позиции”

Документация

27.06.2014 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - 11.09.2014 г.

 

Описание на предмета на Договор №РД-37-3/06.10.2014г.

Описание предмета на Договор №РД-37-2/06.10.2014 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за Договор №РД-37-2/06.10.2014 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за Договор №РД-37-3/06.10.2014г.

Протокол образец 19 - 5.11.2014 г.

Протокол образец 19 - 19.11.2014 г.

 

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП:

1. Освобождаване на гаранция за участие на 28.10.2014 г.

с основание - Решение № 6 от 16.09.2014 г. за приключена процедура по ЗОП и избор на изпълнител с предмет "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно пътно управление-Сливен" по Обособена позиции №1"Ремонтни дейности на пътен кантон Сливенски минерални бани"; Обособена позиция №2 "Ремонтни дейности на административна сграда район Нова Загора"; Обособена позиция № 3 "Ремонтни дейности на кантон Твърдица"и Обособена позиция № 4 "Ремонтни дейности на пътен кантон Мина Твърдица"

- към "Ваяна" ЕООД, гр.Нова Загора, ЕИК119633370 - 271 лв. /двеста седемдесет и един лева/ 

2. Освобождаване на гаранция за участие на 28.10.2014 г.

с основание - Решение № 6 от 16.09.2014 г. за приключена процедура по ЗОП и избор на изпълнител с предмет "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно пътно управление-Сливен" по Обособена позиции №1"Ремонтни дейности на пътен кантон Сливенски минерални бани"; Обособена позиция №2 "Ремонтни дейности на административна сграда район Нова Загора"; Обособена позиция № 3 "Ремонтни дейности на кантон Твърдица"и Обособена позиция № 4 "Ремонтни дейности на пътен кантон Мина Твърдица"

- към "Мухтаров" ЕООД, гр.Сливен, ЕИК119615460 - 271 лв. /двеста седемдесет и един лева/ 

 


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

Документация

Приложение 1

27.06.2014 г.

Решение за промяна - 09.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-8727 от 24.07.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Път ІІІ-6004 „Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско“ от км 0+000 до км 31+800 и път ІІІ-6006 „І-6 - Бенковски - п.к. с път ІІІ-6004“ от км 0+000 до км 6+200“

Документация

27.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-9089 от 04.08.2014 г.

53-00-9419 от 08.08.2014 г. и приложения

53-00-9420 от 08.08.2014 г.

С Решение 191/13.08.2014 г. на Председателя на УС на АПИ се прекратява открита процедура с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Път ІІІ-6004 „Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско“ от км 0+000 до км 31+800 и път ІІІ-6006 „І-6 - Бенковски - п.к. с път ІІІ-6004“ от км 0+000 до км 6+200“


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на технически проект и упражняване строителен надзор за обект: „Път III-6004 „Горна малина – Белопопци – Байлово – Смолско“ от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 –Бенковски – п.к. с път III-6004” от км 0+000 до км 6+200”
Документация

26.06.2014 г.

С Решение 190/13.08.2014 г. на Председателя на АПИ се прекратява открита процедура с предмет:  „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Път III-6004 „Горна Малина – Белополци – Байлово – Смолско“ от км 0+000 до км 31+800 и път III-6006 „I-6 – Бенковски – п.к. с път III-6004“ от км 0+000 до км 6+200“


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на активно комуникационно оборудване и система за наблюдение на мрежовите ресурси“


Документация

26.06.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС собственост на АПИ“
Документация

26.06.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация - 19.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-7487 от 30.06.2014 г.

53-00-7701 от 04.07.2014 г.

53-00-7875 от 08.07.2014 г.

53-00-8492 от 21.07.2014 г.

53-00-8558 от 22.07.2014 г.

53-00-8777 от 25.07.2014 г.

53-00-8862 от 28.07.2014 г.

53-00-8901 от 29.07.2014 г.

53-00-9004 от 31.07.2014 г.

53-00-9321 от 07.08.2014 г.

Уведомление до всички заинтересовани лица, закупили документацията за участие:

53-00-9195 от 05.08.2014 г.

Информация за хода на процедура при производство по обжалване:

24-00-1460 от 05.08.2014 г.

Уведомление до всички заинтересовани лица, закупили документацията за участие: 

53-00-9263 от 06.08.2014 г.

Информация за хода на процедура при производство по обжалване:

24-00-1477 от 06.08.2014 г.

Уведомление с изх. № 53-00-10269 от 02.09.2014 г.

Решение за промяна № 204 от 02.09.2014 г.

Уведомително писмо № 93-01-10498 от 08.09.2014 г. и Информация за хода на процедурата при производство по обжалване № 24-00-1682 от 08.09.2014 г. на позиция № 1

Уведомително писмо с изх. № 53-00-11818_ot_14.10.2014 г.

Решение за промяна № 222 от 14.10.2014 г.

Решение за промяна № 241 от 25.11.2014 г.

Информация за спиране на съответната процедура поради постъпила Жалба 24-00-2198 от 5.12.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-13951  от 5.12.2014 г.

Решение за промяна № 9 от 23.01.2015 г.

Решение за промяна №31_17.02.2015 г.

Уведомление №53-00-1807 от 17.02.2015 г.

 


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация

19.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-7876 от 08.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 22.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 28.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 29.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 01.08.2014 г.

Уведомление с изх. № 53-00-10065 от 26.08.2014 год. и Решение за промяна № 194 от 26.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация

19.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 04.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 16.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 01.08.2014 г.

Въпроси и отговори - 08.08.2014 г.

Въпроси и отговори - 08.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация - 19.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 09.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 18.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 21.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 04.08.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация - 17.06.2014 г.

Решение за промяна № 158 от 01.07.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-7700 от 04.07.2014 г.;

53-00-7936 от 09.07.2014 г.;

53-00-8359 от 17.07.2014 г.;

53-00-8506 от 21.07.2014 г.

Решение за промяна № 178 от 21.07.2014 г.

Въпроси и отговори:

 53-00-8776 от 25.07.2014 г.; 

53-00-9123 от 04.08.2014 г.

Уведомление до всички заинтересовани лица закупили документацията за участие - 13.08.2014 г.

Решение за промяна № 207 от 17.09.2014 г. 

Решение за класиране №236 от 17.11.2014 г.

Информация за гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 02.12.2014 г.

Информация за гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 05.12.2014 г.

 


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"

Документация 17.06.2014 г.

Решение за промяна №157 от 01.07.2014 г. 

Въпроси и отговори:

53-00-7837 от 08.07.2014 г.

53-00-7937_от_09.07.2014 г.

53-00-8294  от 16.07.2014 г.

53-00-8503 от 21.07.2014 г. и Приложение - 21.07.2014 г.

53-00-8563 от 22.07.2014 г.

Уведомление за спиране:

53-00-8756 от 25.07.2014 г.

53-00-8842 от 28.07.2014 г.

Уведомление с изх. № 53-00-10274 от 02.09.2014 г. и Решение за промяна № 205 от 02.09.2014 г.

Решение за промяна № 217 от 02.10.2014 г.


Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнитeл за изготвяне на комплексен доклад за оценка  на съответствието на техническите проекти и упражняване строителен надзор за обект:

1. Проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на Път ІІ-37 АМ „Тракия” - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685;

2. Проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на Път ІІ-37 Пазарджик - Пещера-„Западен обход на гр. Пазарджик” – І етап в участъка между бул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Любен Боянов” от км 125+800 до км 127+340.”

Документация - 17.06.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-7821 от 07.07.2014 г.;

53-00-7949 от 09.07.2014 г.;

53-00-8266 от 16.07.2014 г.;

53-00-8335 от 17.07.2014 г.

Решение за прекратяване № 211 от 24.09.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на Република България" с 6 (шест) обособени позиции

Документация - 12.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-7360 от 26.06.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: ”Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 „Калотина-СОП”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1+000 до км 15+500; Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447.

Документация

Приложение 1

Приложение 2

12.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 26.06.2014 г.

Въпроси и отговори - 02.07.2014 г.

02.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 14.07.2014 г.

14.07.2014 г.

Въпроси и отговори - 18.07.2014 г.

18.07.2014 г.

Преписката продължава тук


 

Документация за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и охрана със сигнално-охранителна техника и физическа невъоръжена охрана на обекти-държавна собственост, управлявани от АПИ-ОПУ-Ямбол

Документация

06.06.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на АПИ” с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на 4 (четири) бр. леки автомобила тип „Седан”; Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) бр. пътнически автомобил тип „Комби”; Обособена позиция 3 – „Доставка на 7 (седем) бр. лекотоварни автомобила”; Обособена позиция 4 – „Доставка на 10 (десет) бр. високопроходими автомобила”.

Документация - 31.05.2014 г.

Уведомление до участниците в процедурата - 09.07.2014 г.

Уведомление до участниците в процедурата - 29.07.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ за нуждите на АПИ – Охрана със СОТ на помещение за винетни стикери, находящо се в Административната сграда на Областно пътно управление-Габрово”

 

Документация - 29.05.2014 г.

Уведомление до допуснатите участници - 09.07.2014 г.

Решение - 14.07.2014 г.

Анотация - 17.12.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път І-1"

Документация

09.05.2014 г.

Въпроси и отговори

53-00-5779/23.05.2014

 


 

Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция "Пътна инфраструктура", с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – "Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в автомобила" на моторните превозни средства, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура";

Обособена позиция 2 – "Сключване на застраховка "Автокаско" на моторните превозни средства, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура"

Документация - 09.05.2014 г.

Въпроси и отговори  - 53-00-5960 - 27.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-6140 - 31.05.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400= 364+331,10 (3+381,06)“.

Документация - 07.05.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-5652 от 20.05.2014 г.

 


 

Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за обект: Проект „Транзитни пътища V”, Лот 23Б – Участък 1 – Рехабилитация на Път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633; Участък 2 –Проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450, път III-6205 „/Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627” от км 0+000 до км 5+100; Участък 3 - Проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10".

Документация - 28.04.2014 г.

Приложения

Въпроси и отговори - 53-00-5610 - 19.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-5719 - 21.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-5720 - 21.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-5930 - 26.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-5931 - 26.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-6094 - 30.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-6208 - 02.06.2014 г.

Решение за прекратяване на процедурата № 202 от 01.09.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 „Хасково-Кърджали“ в участъци:  от км 380+500 до км 380+600 (дясно); от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно)"

Документация

22.04.2014 г.

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на логистика във връзка с реализирането на Дейност 2 по проект: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.”

Документация

15.04.2014 г.

Въпроси и отговори 

10.05.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“

Документация

Приложения

14.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 30.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 12.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 13.05.2014 г.

Въпроси и отговори - 16.05.2014 г.

 


 

Документация (и приложенията към нея)  за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт”, след приключване на строителните дейности по проекта и изготвяне на такава оценка за проектите, които следва да приключат през този програмен период".

Документация - 04.04.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-4589 от 17.04.2014 г.

53-00-5176 от 09.05.2014 г.

53-00-5295 от 12.05.2014 г.

 


 

Документация (и приложения към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на неотложни ремонтни дейности по сградния фонд на снегоринен пункт "Божурица" - Областно пътно управление - Видин

Документация - 25.03.2014 г.

Уведомление - 15.05.2014 г.


 

Документация за участие (и приложенията към нея) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ОПУ, ЦИПТНЕНС И ЦА на Агенция "Пътна инфраструктура"

Документация 21.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-4466 - 15.04.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на изходни данни за проектиране на рехабилитация на обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020, съгласно приложения списък:
• Път І-5 „АМ „Тракия“-граница Хасково;
участък 1: от км 242+510 до км 275+372; участък 2: от км 278+711 до км 298+650; участък 3: от км 300+034 до км 302+790 и пътен надлез при км 276+096;
• Път ІІ-58 „(Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград; участък 1: от км 0+000 до км 17+500;

• Път ІІ-37 „Златица(път І-6)-АМ „Тракия“-Пазарджик-Пещера; участък 1: от км 46+576 до км 81+161; участък 2: от км 97+550 до км 104+743; участък 3: от км 117+410 до км 124+685 участък 4: от км 132+156 до км 145+216; участък 5: от км 152+410 до км 160+675;

• Път ІІ-53 „Поликраище-Елена-Сливен“ участък 1: от км 0+000 до км 6+700; участък 2: от км 16+700 до км 46+290; участък 3: от км 72+200 до км 87+301;

• Път ІІ-29 „Варна-Добрич-Кардам“
участък 2: от км 25+342 до км 52+345;
• Път ІІ-44 „/о.п. Севлиево-Велико Търново/-Севлиево-Драгановци-Габрово“ участък 1: от км 0+000 до км 23+900; участък 2: от км 25+731 до км 29+168"

 

Документация - 19.03.2014 г.

 

Решение за промяна по чл. 27а от ЗОП


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващи газопроводи, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево”, участък Лот 2 „Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 – при км 42+428.64 (проектен километраж 42+500), собственост на СИТИГАЗ,гр. Пловдив и при км 44+015.74 (проектен километраж 43+963.22), собственост на ХИММАШ, гр. Хасково”

Документация - 19.03.2014 г.

Приложения

Въпроси и отговори:

53-00-3880 ot 02.04.2014


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: „Пътен възел „Българово“ при км 352 + 084 по километража на АМ „Тракия“ участък: „Оризово - Бургас” от км 325 + 280 до км 360 + 568,46“

Документация - 7.03.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-3415 от 24.03.2014 г.

53-00-3798 от 01.04.2014 г.

 


 

Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИ СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА АМ „МАРИЦА“, ОТ КМ 5+000 ДО КМ 70+620“

Документация - 6.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 11.04.2014


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: “Пътен възел „Българово“ при км 352 + 084 по километража на АМ „Тракия“ участък: „Оризово - Бургас” от км 325 + 280 до км 360 + 568,46“

Документация - 28.02.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-3278 от 20.03.2014 г. 


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за обект Лот 15А – Рехабилитация на път ІІІ-804 „Поповица - Асеновград“, от км 0+000 до км 20+442,71 

Документация - 28.02.2014 г.

Приложения

Въпроси и отговори - 27.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 31.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 1.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 04.04.2014 г.

 


Документация (и приложенията към нея) за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за обект: Проект Транзитни пътища V Лот 27Б –Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София-Пловдив), от км 119+200 до км 133+600, включително всички големи съоръжения и връзки на пътните възли: Пътен възел „Бенковски“, „Пловдив-Запад“, „Пловдив-Север“ и „Пловдив-Изток“

Документация - 28.02.2014 г.

Приложение 1 -  28.02.2014 г.

Въпроси и отговори - № 53-00-3000 - 14.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 17.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 31.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 01.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 03.04.2014 г.

Уведомление - 04.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 14.04.2014 г.


 

Документация (и приложениета към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Път III – 1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км 45+000 до км 50+075,52“

Документация - 28.02.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-3712 от 31.03.2014 г.

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: „Път ІІІ-1102 „Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш” от км 45+000 до км 50+075,52”


Документация - 21.02.2014 г.

Въпроси и отговори:

53-00-2959 от 13.03.2014 г. 

53-00-3230 от 20.03.2014 г.

53-00-3358 от 21.03.2014 г.


 

Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма ”Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”

Документация - 28.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 28.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 7.04.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект Транзитни пътища V Лот 27А

Участък 1 – „Извършване на проектиране и рехабилитация на АМ Тракия (София – Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно и

Участък 2 - „Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“

Документация - 27.02.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за обект: Проект Транзитни пътища V Лот 27А:

Участък 1 – „Извършване на проектиране и рехабилитация на АМ Тракия (София – Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно;

Участък 2 - „Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“."

Документация 24.02.2014 г.

Приложение 1 

Въпроси и отговори - 10.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 11.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-2958 от 13.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-2999 от 14.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3002 от 14.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3037 от 14.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3081 от 17.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3152 от 18.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3365 от 21.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3729 от 31.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-3805 от 01.04.2014 г.

Въпроси и отговори - 53-00-4019 от 04.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на биоукрепване на път І-5 „Хасково-Кърджали“ в участъци: от км 330+300 до км 330+400 (дясно); от км 330+600 до км 330+750 (дясно); от км 331+400 до км 331+475 (ляво); от км 380+500 до км 380+600 (дясно); от км 383+380 до км 383+550 (ляво) и от км 383+380 до км 383+490 (дясно)“.

Документация - 24.02.2014 г.

Уведомление - 1.04.2014 г.


Документация (и приложенията към нея) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България”.

Документация - 24.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 10.03.2014 г.

Въпроси и отговори - 18.03.2014 г.

Преписката продължава тук


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на екологична оценка на средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 – 2020 г.”

Документация - 21.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 14.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна”

Документация - 7.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 25.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 28.02.2014 г.

Въпроси и отговори - 13.03.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

 

Документация - 24.01.2014 г.

Въпроси и отговори - 10.02.2014 г.


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път III-5007 с. Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250”

Документация - 20.01.2014 г.

Въпроси и отговори - 14.02.2014 г.

 

 


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) с предмет: „Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”

Документация - 14.01.2014 г.

Въпроси и отговори:

Въпроси и отговори - 53-00-719/21.01.2014

Въпроси и отговори - 24.01.2014 г.

53-00-1041/27.01.2014

53-00-1212/29.01.2014

53-00-1382/03.02.2014

53-00-1445/04.02.2014

 


 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на невъоръжена охрана и охрана със СОТ на обекти държавна собственост стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен

Документация - 08.01.2014 г.

Въпроси и отговори - 31.01.2014 г.

Решение за удължаване срока за получаване на оферти за участие - 21.02.2014 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg