Купете е-винетка: bgtoll.bg

Регионално развитие

                                               

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища“

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Бенефициент по схемата: Агенция „Пътна инфраструктура“

Механизъм на финансиране на програмата:

Европейски фонд за регионално развитие: 85%

Държавен бюджет на Република България: 15%

Общ размер на средствата: 558 618 266 лв.

 

Техническо описание:

Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) републикански пътища.

Програмата предвижда да се рехабилитират републикански пътища ІІ и ІІІ клас на територията на 27-те областни пътни управления. Проектите, които Агенция „Пътна инфраструктура” предложи на Управляващия орган, са подбрани на областен принцип и се изпълняват етапно, в зависимост от техническата им готовност.

С осигуреното финансиране се рехабилитирани над 900 км второкласна и третокласна пътна мрежа. Към октомври 2014 г. е завършила рехабилитацията на близо 840 км.

ЕТАП I

На 30 януари 2009 г., в качеството на конкретен бенефициент по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), по приоритетна ос „Регионална и местна пътна инфраструктура”, АПИ депозира пред Управляващия орган (УО) на ОПРР документи за кандидатстване с проекти от първия етап на ОПРР. Документите съдържат Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП) и проектни фишове за обектите.

След успешно приключилата оценка на качеството (техническа и финансова) на подадените от АПИ документи на 5 юни 2009 г. между МРРБ и АПИ е подписано Рамково споразумение. С него се определя реда и условията, при които МРРБ възлага на АПИ управлението на проектите, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма с регистрационен номер BG161PO001/2.1-01/2007/001 по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”.

Одобрената Средносрочна рамкова инвестиционна програма е на стойност 501 091 393 лв.

На 8 октомври 2009 г. между УО на ОПРР и АПИ са подписани договорите за безвъзмездна финансова помощ за 13 лота от първия етап на обща стойност 184 892 350 лв. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор, с избраните изпълнители, общата стойност на договорите за безвъзмездна помощ е 119 847 568 лв. Стойността е формирана от бюджетите на отделните проекти, които включват строителната стойност, разходите за строителен и авторски надзор, за одит, за публичност и др. допустими разходи по изпълнението на проектите и прилагането на програмата.

Успешно са завършени 13-те проекта от първия етап на ОПРР, за които има подписан Протокол образец 16 съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията. Размерът на изразходваните средства за проектите от първия етап на ОПРР е 117 602 099 лв. Общата стойност на верифицираните средства, от страна на УО на ОПРР за обектите от първия етап, след тяхното завършване е 110 635 507 лв.

ЕТАП II

На 29 април 2010 г. са подписани договорите за безвъзмездна финансова помощ между АПИ и УО на ОПРР за проектите от втория етап на ОПРР. В нея са включени 28 пътни отсечки с обща дължина 311 км. Общата стойност на договорите за проектите от този етап е 264 985 729 лв. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор стойността на договорите за безвъзмездна помощ е 160 695 894 лв.

Към началото на месец март 2016 г. успешно са завършени 14 от общо 15 проекта от втория етап. Договорът за безвъзмездна финансова помощ на лот 22 е прекратен. Размерът на изразходваните средства за проектите от втория етап на ОПРР е 152 670 729 лв. Общата стойност на верифицираните средствата от УО на ОПРР от този етап е 128 078 245 лева.

ЕТАП III

Със спестените средства от първия етап на ОПРР е финансиран участъкът от Софийския околовръстен път - от км 42+800 до км 44+720, който е включен приоритетно като лот 31 в третия етап по ОПРР. Стойността на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 33 956 373 лв. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ на лот 31 след неговото завършване и верифициране на средствата от УО на ОПРР е 29 210 986 лв.

ЕТАП IV

Със спестените средства от първия и втория етап на ОПРР на 7 декември 2011 г. са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 155 461 928 лв. Те са за 15 проекта от четвъртия етап. Общата дължина на предвидените за рехабилитация второкласни и третокласни пътища е 234 км. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор общата стойност на договорите за безвъзмездна помощ е 135 980 834 лв.

Успешно са завършени 15-те проекта от четвъртия етап на програмата. Размерът на изразходваните средства за проектите от този етап е 130 511 258 лв. Общата стойност на верифицираните разходи от УО на ОПРР за обектите към месец март 2016 г. е 128 397 802 лв.

ЕТАП V

След освобождаване на средства от договорените по четвъртия етап проекти е генериран допълнителен финансов ресурс, с който на 18 декември 2012 г. АПИ сключи нови три договора с УО на ОПРР. Те са за лот 51, лот 54 и лот 59 от петия етап. Общата стойност на договорите за проектите от този етап е 29 420 555 лв. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор общата стойност на договорите за безвъзмездна помощ е 27 513 372 лв.

Трите проекта са изпълнени. Размерът на изразходваните средства за проектите от пети етап е 26 847 526 лв. Общата стойност на верифицираните разходи от УО на ОПРР е 25 997 594 лв.

ЕТАП VI

На 22 март 2013 г., след освобождаване на финансов ресурс, АПИ сключи два нови договора с УО на ОПРР за проекти - лот 47 и лот 60, които са от шестия етап на програмата. Общата стойност на договорите за проектите от този етап е 22 796 401 лв. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор общата стойност на договорите за безвъзмездна помощ е 18 551 822 лв.

Двата проекта са завършени. Размерът на изразходваните средства по ДБФП от шестия етап към началото на март 2016 г. е 18 280 521 лв. Общата стойност на верифицираните разходи от УО на ОПРР от този етап е 17 725 371 лв.

 

ЕТАП VII

На 20 август 2013 г., след освобождаване на допълнителен финансов ресурс, АПИ сключи още два договора с УО на ОПРР - за лот 63 и лот 64, от седмия етап на програмата. Общата стойност на тези проекти е 10 926 275 лв.

Успешно са завършени и двата обекта. Стойността на договорите за безвъзмездна финансова помощ, след тяхното приключване и верифициране на средствата, е 9 793 918 лв.

ЕТАП VIII

На 21 октомври 2013 г., след освобождаване на допълнителен финансов ресурс, АПИ сключи два нови договора с УО на ОПРР - за лот 65 и лот 66, от осмия етап. Общата им стойност е 7 392 091 лв.

Успешно са завършени и двата проекта. Общата стойност на верифицираните разходи от УО на ОПРР е 6 584 373 лв.

На 17 февруари 2014 г., след Решение № 500/23.08.2013 г. на Министерския съвет за даване на съгласие на Договарящите органи по оперативни програми да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по съответната оперативна програма, за проект лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540” от осмия етап на ОПРР е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 234 996 784 лв. На 4 юни 2014 г. с решение на Европейската комисия проектът е одобрен. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, одобрен от EК, е 120 151 948 евро. От тях 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% са средствата от националния бюджет. След подписване на договорите за строителство и строителен надзор стойността на договора за безвъзмездна помощ е 220 104 261 лв.

Размерът на изразходваните средства по проекта към месец март 2016 г. е 195 281 545 лв. Стойността на верифицираните разходи от страна на УО на ОПРР е 162 497 845 лв.

ЕТАП IX

На 8 септември 2014 г., след освобождаване на финансов ресурс, АПИ сключи нов договор с УО на ОПРР за проект лот 89 на стойност 1 304 989 лв., който е от деветия етап на програмата. Стойността на верифицираните разходи от страна на УО на ОПРР за този проект е 979 530 лв.

 

ЕТАП X

На 9 септември 2015 г. АПИ сключи нов договор с УО на ОПРР за проект лот 85 на стойност 10 587 836 лв., който е от десетия етап на програмата. Разплатените средства по проекта към месец март 2016 г. са в размер на 9 688 594 лв. Стойността на верифицираните разходи от страна на УО на ОПРР е 9 688 594 лв.

 

Като бенефициент по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. на 23 декември 2011 г. АПИ сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОПРР с предмет „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”, финансиран по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008 Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. В проекта са включени дейности като “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в България“, „Разработване и въвеждане в АПИ на Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПРР“, „Разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020“ и др. Общата стойност на проекта е 6,4 млн. лв.

През 2013 г. в АПИ успешно е внедрена Управленската информационна система за проектите по ОПРР. Стойността на проекта е 208 800 лв. с ДДС.

През 2014 г. успешно е внедрена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България. Стойността на проекта е 2 878 848 лв. с ДДС.

През 2014 г. са подписани договори с изпълнители за шест обособени позиции, съгласно дейност 3 от проекта „Разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020“. Общата стойност на договорите за проектиране по ОПРР са 2 436 000 лв. с ДДС.

 


BG161PO001/5-01/2008/059 “Оптимизиране на Агенция “Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани  с европейски средства”, финансиран по ОП ”Регионално развитие”, ос 5 "Техническа помощ", операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Архив - ОПРР

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg