Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 26

Проект №:
Лот 26
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник от км 55+775 до км 73+529
Обща стойност на проекта:
7 882 936,79 лв.
ЕС:
6 700 496,27 лв.
Държавен бюджет:
1 182 440,52 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
18.06.2018 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път III-606 Беловица-яз. Пясъчник-с. Любен-с.Неделево-с.Голям Чардак Третокласен път 55,775 73,529 17,754

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-9 04.06.2012 г. Лот 26 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник от км 55+775 до км 73+529, Област Пловдив" 4 месеца 04.06.2012 г. "ИСА 2000" ЕООД 7 715 705,35 лв. 7 714 636,13 лв.
Строителен надзор РД-36-10 06.06.2012 г. Лот 26 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник от км 55+775 до км 73+529, Област Пловдив" 06.06.2012 г. "Три Ес" ЕООД 83 214,00 лв. 83 214,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0015 "Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-026 "Лот 26: Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник - с. Любен - с. Неделево - с. Голям чардак от км 55+775 до км 73+529, с дължина 17.754 км, област Пловдив" 21.01.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0022 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-026 "Лот 26: Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник - с. Любен - с. Неделево - с. Голям чардак от км 55+775 до км 73+529, с дължина 17.754 км, област Пловдив" 28.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена