Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 27

Проект №:
Лот 27
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, на път ІІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+351 и на път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431
Обща стойност на проекта:
24 899 323,11 лв.
ЕС:
20 054 968,20 лв.
Държавен бюджет:
3 539 112,03 лв.
Собствен принос:
1 305 242,88 лв.
Гаранционен срок:
15.06.2017 г.
Статус на проекта:
Временно спрян

Участък Тип път От км До км Общо км
Участък 1: Път III-866 Смолян - Михалково - Кричим Третокласен път 17,600 20,100 2,500
Учаастък 2: Път III-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ Третокласен път 0,000 11,350 11,350
Участък 3: Път III-8681 Рудозем - Смилян Третокласен път 0,000 8,431 8,431

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-11 13.07.2011 г. Лот 27 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, на път ІІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+351 и на път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431, Област Смолян" 4 месеца 08.08.2011 г. ДЗЗД „РОДОПИ-СЗВ-2011” 17 581 172,80 лв. 2 928 960,84 лв.
Строителен надзор РД-34-8 13.07.2011 г. Лот 27 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, на път ІІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+351 и на път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431, Област Смолян" "Трансконсулт - БГ" ООД 147 660,00 лв. 10 956,37 лв.
СМР 33-8 06.07.2015 г. Лот 27 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, на път ІІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+351 и на път III-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431, Област Смолян" 82 дни 03.08.2015 г. 30.10.2015 г. ДЗЗД "АПП ЛОТ 27" 23 133 699,58 лв. 22 125 335,64 лв.
Строителен надзор РД-36-7 19.06.2015 г. Консултантски услуги във връзка със строителството на обект - ЛОТ 27 19.06.2015 г. "Трафикконсулт БГ" ЕООД 144 000,00 лв. 86 400,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0018 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+430.70, с обща дължина 26.282, област Смолян" 21.01.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0023 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26.282, област Смолян 28.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена