ОП Ид.No
1142
Обект на поръчката
14.12.2018 13:01:02
Строителство
Предмет на поръчката
14.12.2018 13:01:02
„Изпълнение на строително-монтажни работи на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“;
2 - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Ред за провеждане
14.12.2018 13:01:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.12.2018 13:01:02
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.12.2018 13:01:02
188 от 11.12.2018
882951/11.12.2018 г.
14.12.2018 13:01:02
0.19 MB
Обявление/Публична покана
14.12.2018 13:01:02
от 11.12.2018
882954/11.12.2018 г.
14.12.2018 13:01:02
0.23 MB
Документация
14.12.2018 13:01:02
 
Разяснения по документация за участие
14.12.2018 13:01:02
 
Номер на преписка в АОП
14.12.2018 13:01:02
00044-2018-0118
Срок за получаване на офертите
14.12.2018 13:01:02
21.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
22.01.2019 10:36:33
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 30.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
30.01.2019 12:17:56
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянете на офертите ще се извърши на 07.02.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
30.01.2019 12:17:56
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.12.2018 13:01:02
 
12.04.2019 11:46:35
0.69 MB
24.09.2019 15:24:55
3.52 MB
24.09.2019 15:24:55
0.81 MB
24.09.2019 15:24:55
0.48 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.09.2019 13:53:59
53-00-8753 от 02.09.2019
На 05.09.2019 г. от 11:00 часа, в зала 605 на VI-ти етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
24.09.2019 15:24:55
129 от 24.09.2019
Решение № 129/24.09.2019 г. за избор на изпълнител за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
 
Договор No.РД-33-15/10.12.2019
Обособена позиция
16.12.2019 11:35:49
2
Предмет на договора
16.12.2019 11:35:49
- Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Договор тип
16.12.2019 11:35:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.12.2019 11:35:49
РД-33-15 от 10.12.2019
948682/11.12.2019 г.
16.12.2019 11:35:49
2.4 MB
16.12.2019 11:35:49
0.33 MB
16.12.2019 11:35:49
0.1 MB
Стойност на договора
16.12.2019 11:35:49
BGN, 4 425 000.00, 20.00, 5 310 000.00
Срок за изпълнение
16.12.2019 11:35:49
 
12 месеца
Изпълнител
16.12.2019 11:35:49
119081953, ВДХ АД