ОП Ид.No
1213
Обект на поръчката
01.03.2019 12:15:04
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:15:04
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:15:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:15:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:15:04
25 от 26.02.2019
897374/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:15:04
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:15:04
от 26.02.2019
897375/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:15:04
0.25 MB
Документация
01.03.2019 12:15:04
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:15:04
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:39:52
905288/01.04.2019 г. - 46 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:15:04
00044-2019-0013
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:15:04
08.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 12:15:04
 
02.08.2019 13:19:26
1 MB
02.08.2019 13:19:26
1.42 MB
15.08.2019 09:40:23
0.1 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.10.2019 14:56:47
53-00-9841 от 04.10.2019
На 09.10.2019 г. от 10:00 ч. в зала 605 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание на комисията, на което ще се отворят ценовите предложния на участниците.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.10.2019 17:17:16
 
Решение за определяне на изпълнител
22.10.2019 17:17:16
159 от 22.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.10.2019 14:16:09
 
Решение за класиране
30.10.2019 14:16:09
166 от 30.10.2019
 
Договор No.РД-38-17/30.01.2019
Обособена позиция
07.01.2020 10:42:59
4
Предмет на договора
07.01.2020 10:42:59
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ;
Договор тип
07.01.2020 10:42:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.01.2020 10:42:59
РД-38-17 от 30.01.2019
952450/06.01.2020 г.
07.01.2020 10:42:59
2.19 MB
07.01.2020 10:42:59
0.09 MB
07.01.2020 10:42:59
0.89 MB
Стойност на договора
07.01.2020 10:42:59
BGN, 13 100 000.00, 20.00, 15 720 000.00
Срок за изпълнение
07.01.2020 10:42:59
 
60 месеца
Изпълнител
07.01.2020 10:42:59
ДЗЗД Пътно поддържане-Н (Пътно поддържане-Сливен ЕООД и Нивел Строй ЕООД)