ОП Ид.No
1235
Обект на поръчката
11.04.2019 14:59:55
Доставка
Предмет на поръчката
11.04.2019 14:59:55
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София”
Ред за провеждане
11.04.2019 14:59:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.04.2019 14:59:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.04.2019 14:59:55
1 от 11.04.2019
11.04.2019 14:59:55
0.27 MB
Обявление/Публична покана
11.04.2019 14:59:55
от 11.04.2019
906908/11.04.2019 г.
11.04.2019 14:59:55
0.65 MB
Документация
11.04.2019 14:59:55
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София”
11.04.2019 14:59:55
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
11.04.2019 14:59:55
ЕЕДОП
11.04.2019 14:59:55
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
11.04.2019 14:59:55
00044-2019-0022
Срок за получаване на офертите
11.04.2019 14:59:55
27.05.2019 16:30
Решение за класиране
03.07.2019 09:59:04
от 03.07.2019
Решение за определяне на изпълнител в открита процедура по чл.18,ал.1,т.1. от ЗОП
03.07.2019 10:38:56
0.64 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.04.2019 14:59:55
от 29.05.2019
Протокол №1,Протокол №2, Доклад на комисията.