ОП Ид.No
1254
Обект на поръчката
02.08.2019 11:14:08
Строителство
Предмет на поръчката
02.08.2019 11:14:08
„Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”
Ред за провеждане
02.08.2019 11:14:08
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2019 11:14:08
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.08.2019 11:14:08
101 от 30.07.2019
02.08.2019 11:14:08
0.15 MB
Обявление/Публична покана
02.08.2019 11:14:08
от 30.07.2019
02.08.2019 11:14:08
0.19 MB
Документация
02.08.2019 11:14:08
 
Разяснения по документация за участие
02.08.2019 11:14:08
 
Номер на преписка в АОП
02.08.2019 11:14:08
00044-2019-0062
Срок за получаване на офертите
02.08.2019 11:14:08
09.09.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.08.2019 11:14:08
 
16.09.2019 17:43:51
4.66 MB
16.09.2019 17:43:51
9.9 MB