ОП Ид.No
1254
Обект на поръчката
02.08.2019 11:14:08
Строителство
Предмет на поръчката
02.08.2019 11:14:08
„Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”
Ред за провеждане
02.08.2019 11:14:08
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2019 11:14:08
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.08.2019 11:14:08
101 от 30.07.2019
02.08.2019 11:14:08
0.15 MB
Обявление/Публична покана
02.08.2019 11:14:08
от 30.07.2019
02.08.2019 11:14:08
0.19 MB
Документация
02.08.2019 11:14:08
 
Разяснения по документация за участие
02.08.2019 11:14:08
 
Номер на преписка в АОП
02.08.2019 11:14:08
00044-2019-0062
Срок за получаване на офертите
02.08.2019 11:14:08
09.09.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.08.2019 11:14:08
 
16.09.2019 17:43:51
4.66 MB
16.09.2019 17:43:51
9.9 MB
06.12.2019 14:09:45
0.19 MB
06.12.2019 14:09:45
0.86 MB
06.12.2019 14:09:45
0.25 MB
06.12.2019 14:09:45
0.34 MB
Решение за класиране
06.12.2019 14:09:45
190 от 06.12.2019
Решение за класиране
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.11.2019 15:21:20
53-00-11780 от 26.11.2019
На 29.11.2019 г. от 14:30 ч. в зала 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
 
Договор No.Д-42/24.04.2020
Обособена позиция
05.05.2020 10:48:08
1
Предмет на договора
05.05.2020 10:48:08
„Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”
Договор тип
05.05.2020 10:48:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.05.2020 10:48:08
Д-42 от 24.04.2020
975357/04.05.2020 г.
05.05.2020 10:48:08
1.21 MB
05.05.2020 10:48:08
0.06 MB
05.05.2020 10:48:08
0.06 MB
Стойност на договора
05.05.2020 10:48:08
BGN, 590 371.09, 20.00, 708 445.31
Срок за изпълнение
05.05.2020 10:48:08
 
3 месеца
Изпълнител
05.05.2020 10:48:08
200582595, Електрисити ЕООД