Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Обслужване на потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално тол управление

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Обслужване на потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално тол управление

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-913/19.08.2021 г. на и. д. Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Обслужване на потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 31.08.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-914/19.08.2021 г. на и. д. Председателя на УС на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Обслужване на потребители“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Мариета Тодорова

2. Росен Кирилов

3. Иван Христов

4. Мирослав Алексиев

 

Недопуснати кандидати:

 

1. Стефан Андровски - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.09.2021 г. от 12:00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  гр. София, бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 15.09.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста: Закон за държавния служител, Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, Нормативна база на Агенция „Пътна инфраструктура“ /правилници, закони, наредби/.

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.  


7.09.2021 г.