Купете е-винетка: bgtoll.bg

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

Лица, имащи право да подават сигнали

Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) могат да подават в АПИ лица, разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Области за подаване на сигнали:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

в) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от договора за функциониране на ЕС;

3. нарушения на трудовото законодателство;

4. нарушения на законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба.

 Условия и ред за подаване на сигнал

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, писмено или устно по следните начини:

  1. писмено:
  • на хартиен носител - на адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3, в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текст “сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
  • чрез електронна поща - на адрес: signali.zzlps@api.bg;

2. устно:

- на телефонен номер 080011688;

- чрез лична среща - в уговорен между страните подходящ срок посредством

посочените по-горе канали.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец /в прикачен файл/, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, достъпен на електронната страница на АПИ и на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следната информация:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устният сигнал се подава чрез телефон 080011688, като гласовото съобщение се записва след като сигнализиращото лице е уведомено за това. Устният сигнал се документира чрез пълно и точно възпроизвеждане на гласовото съобщение в писмен вид, попълнен във формуляр от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери и при необходимост да коригира попълнения формуляр и при желание да го подпише.

Когато сигналът се подава чрез лична среща, ако сигнализиращото лице е дало съгласието си, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала документира срещата чрез попълване на формуляр. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр от срещата.

Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Не се образува производство по:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които:

1. не попадат в обхвата на този закон;

2. съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни;

3. съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти.

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за регистрацията и разглеждането на съответния сигнал.

Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице, се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок ще получи потвърждение, че сигналът е получен и ще му бъде предоставена информация за Уникален идентификационен номер (УИН).

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.


Д О К У М Е Н Т И


Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg