Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-676/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“ /ОПВОП/, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ /ОППО/ при Агенция „Пътна инфраструктура“

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 01.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-677/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” и изменена със Заповед  № РД-11-738/30.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за длъжността „юрисконсулт“, отдел ОПВОП, дирекция ОППО при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Весела Асенова Стойкова

2. Йордан Георгиев

3. Спаска Кечева

4. Деница Ганева

5. Калина Василева-Гяурова

6. Нели Танчева

7. Владимир Урумов

Недопуснати кандидати:

1. Марио Мирков - не е представено удостоверение за придобита юридическа правоспособност

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 21.07.2021 г. от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 21.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Нормативните актове, свързани със Закона за обществени поръчки, Закон за устройство на територията, Закон за държавната собственост, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Етичен кодекс, Вътрешните правила за работа в АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 45 / четиридесет и пет/ минути.

05.07.2021 г.