Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Пловдив

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – Пловдив

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-928/23.08.2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността директор на Областно пътно управление – Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 08.09.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-971/08.09.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността директор на Областно пътно управление – Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Петър Попов
 2. Павлина Данева
 3. Валентина Бакърджиева-Христова
 4. Теодора Сухорукова
 5. Румен Фердинандов
 6. Красимир Еневски
 7. Георги Николов
 8. Найден Найденов

Недопуснати кандидати:

      Няма                                                                            

Допуснатите  кандидати трябва да се явят за писмена разработка на  24.09.2021 г. от 11:00ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3, гр. София.

Комисията определи продължителността за разработване на писмената разработка - 60 / шестдесет/ минути.

 

В случай на успешно издържане на писмената разработка ще се проведе интервю с кандидатите на дата 24.09.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Критерии за оценка на писмените разработки:

•  Съдържанието на разработката да е в съответствие с избраната тема;

•  Tемата да бъде добре организирана и структурирана;

•  Текстът да бъде ясен, логически последователен и да отговаря на поставената тема;

•  Достъпност и точност на изложението;

 1.  Критерии за преценка:

 

 • Оценка 5 се поставя на писмената разработка, която напълно отговаря на посочените изисквания;
 • Оценка 4 се поставя на писмената разработка, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания /пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани;
 • Оценка 3 се поставя на писмената разработка, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;
 • Оценка 2 се поставя на писмената разработка, която в малка степен отговаря на посочените изисквания /пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени;
 • Оценка 1 се поставя на писмената разработка, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

 

Препоръчителна литература за подготовка за писмената разработка:

Закон за устройство на територията, Закон за пътищата и правилника за неговото прилагане, Закон за движение за пътищата, Наредба за поддържане и текущ ремонт на пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Наредба за проектиране на пътища, Закон за администрацията, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ и всички други документи налични на сайта на агенцията в рубрика нормативна база.

 

 На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при разработване на писмената разработка и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за писмената разработка – коефициент 4;
 • за интервю – коефициент 5.

09.09.2021 г.