Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в ОПУ – Велико Търново, отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в ОПУ – Велико Търново, отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД)

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-328/18.03.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Велико Търново, отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 05.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-329/18.03.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Велико Търново, отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Полина Леонидова Кънчева

 

Недопуснати кандидати:

НЯМА

         

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на тест на 21.04.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 21.04.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове и инструкции, действащи в областта на пътното строителство, Етичния кодекс, Кодекса на труда, Закон за пътищата, Закон за обществените поръчки, ЗУТ, ЗА, ЗДСл., Закон за здравословни и безопасни условия на труд; да се познават стандартизираните методи за провеждане на изпитванията, правилата за експлоатация и поддържане на пътищата от РПМ и прилежащата апаратура и др.

Вътрешно-нормативна уредба – Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, Вътрешни правила за работа в агенцията, Кодекс за поведение на служителите от АПИ.


На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

05.04.2021 г.